Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

 De website is algemeen opgezet en houdt derhalve geen advies in een concrete zaak in. Voortgang op deze informatie zonder nadere advisering ter zake concreet voorliggende situatie wordt afgeraden. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee informatie op de website en in de daarin opgenomen artikelen zijn opgesteld, garandeert RST niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt dan wel anderszins compleet c.q. vrij van fouten is. RST is niet aansprakelijk voor kosten of schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat door gebruik van de website van RST, waaronder (doch niet uitputtend bedoeld) schade veroorzaakt door beweerdelijke schrijffouten, onjuistheden, onvolledigheid en/of gedateerdheid, door virussen of het niet correct functioneren van de website. RST is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen, de links en de daaraan gekoppelde websites. Een en ander wordt louter ter informatie opgenomen.

 

 Intellectuele eigendom

 Alle rechten van intellectuele eigendom op de website en in de artikelen/nieuwsbrieven berusten bij RST. Het staat de gebruiker van de website vrij de informatie voor eigen gebruik te benutten. Het is evenwel, behoudens schriftelijke toestemming RST, niet toegestaan om (delen van) de website en de artikelen/nieuwsbrieven te wijzigen/bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of een hypertextlink, deeplink of link aan te maken tussen de website van RST en een andere website.

 

 Persoonlijke gegevens

 Deze website is niet zodanig opgebouwd c.q. uitgerust dat er vanuit deze website zogenaamde “cookies” worden aangemaakt op de computer van de bezoeker van deze website. RST verzamelt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze website, tenzij de gebruiker er uitdrukkelijk voor kiest om die gegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het invullen van een formulier op de website. De verzamelde gegevens worden dan verzameld om een persoonlijk profiel te creëren, zodat RST de gebruiker op adequate wijze kan informeren over ontwikkelingen op bepaalde rechtsgebieden en bepaalde activiteiten van RST. Het invullen van een formulier op de website impliceert dat de gebruiker met het voorstaande instemt. Als de gebruiker niet meer op voornoemde wijze door RST benaderd wenst te worden, dan zal RST een en ander onmiddellijk na ontvangst van dat bericht staken. Uiteraard respecteert RST de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

^ Naar boven