Incasso

 

Een incassocliënt betaalt op voorhand als voorschot een vast, nog overeen te komen percentage van de te incasseren som. De kosten van derden, zoals uittreksels en griffierecht, zijn voor rekening van de incassocliënt.

 

Kosten zullen lang niet altijd gemaakt hoeven te worden. RST stuurt op haar briefpapier een 1e en 2e sommatiebrief alsook een incassodagvaarding (waarin hoofdsom, rente en kosten worden gevorderd), zolang er geen inhoudelijk commentaar/verweer komt. Afrekenen hierover met RST gaat niet op basis van uurtarief. De cliënt ontvangt de geïncasseerde hoofdsom en rente. De geïncasseerde kosten minus het voorschot zijn de beloning voor RST, met dien verstande dat het voorschot het minimum is.

 

De praktijk leert dat in meer dan 50% van de gevallen de hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten, zonder een procedure wordt voldaan. In de gevallen waarin inhoudelijk moet worden gereageerd of moet worden geprocedeerd, hanteren wij de helft van ons gebruikelijke uurtarief.

^ Naar boven