Executeur

Wat als u als executeur het niet eens bent met uw mede-executeur?

Bij een uiterste wilsbeschikking/testament kunnen executeurs worden benoemd. Soms wordt er meer dan een executeur benoemd. Het uitgangspunt is dat indien meer dan één executeur is benoemd, ieder van hen alleen alle werkzaamheden kan verrichten. Mocht het tussen de executeurs niet soepel lopen, dan kan de kantonrechter om een beslissing worden gevraagd. De kantonrechter kan een verdeling van taken tussen de executeurs of het hun toekomende loon vaststellen. Ook kan de kantonrechter bepalen dat de executeurs slechts gezamenlijk bevoegd zijn bepaalde handelingen te verrichten.

 

Ik ben benoemd tot executeur, wat nu?

Als u bij testament tot executeur bent benoemd dan mag u de benoeming aanvaarden, maar er bestaat geen verplichting tot het aanvaarden van de benoeming. Het aanvaarden van de benoeming tot executeur is vormvrij. Let op: soms bestaat er een beletsel om een benoeming tot executeur te aanvaarden, bijvoorbeeld als u in staat van faillissement verkeert of als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op u van toepassing is verklaard.

 

Wat doet een executeur?

Een executeur beheert de goederen van de nalatenschap en voldoet de schulden die tijdens het beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Dit zijn de schulden die de wet aanmerkt als “schulden van de nalatenschap”. De beheerstaak van de executeur strekt er toe dat hij – voor zover nodig – slagvaardig goederen van de nalatenschap te gelde kan maken om schulden van de nalatenschap te voldoen.

Als executeur mag u zelf bepalen welke goederen van de nalatenschap worden verkocht. Wel treedt de executeur in beginsel daarbij zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen.  Als een erfgenaam bezwaar heeft tegen het te gelde maken van een bepaald boedelbestanddeel, dan heeft de kantonrechter daarbij het laatste woord. Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren dat de erflater bij testament heeft bepaald dat de executeur de toestemming nodig heeft van de erfgenamen voor vervreemding van boedelbestanddelen. In dat geval kunt u als executeur naar de kantonrechter als de toestemming niet wordt verstrekt.

De executeur vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. Dit betekent dat als er een procedure wordt gevoerd, de executeur in de procedure optreedt. De executeur heeft verder nog meer taken: eventueel een boedelnotaris aanwijzen, een boedelbeschrijving opstellen, het oproepen van bekende schuldeisers tot het indienen van hun vorderingen en het afleggen van rekening en verantwoording als zijn taken zijn geëindigd. Soms wordt de executeur ook een last opgelegd. Die last rust automatisch ook op de gezamenlijke erfgenamen om te zorgen dat de last wordt uitgevoerd ook als de werkzaamheden van de executeur zouden eindigen.

 

Ontslag van een executeur

Een van de wijze waarop de taak van een executeur kan eindigen is ontslag. De kantonrechter kan een executeur ontslaan, op eigen verzoek, om gewichtige redenen op verzoek van een mede-executeur, een erfgenaam, het openbaar ministerie of ambtshalve.

 

Wij helpen u graag verder

Bent u het niet eens met uw mede-executeur, als erfgenaam niet tevreden over de wijze waarop de executeur de werkzaamheden verricht of vindt u als executeur dat overleg met de erfgenamen niets oplevert? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This