Gemeenschap bij erfenissen

Het kan zijn dat u worstelt met de wettelijke verdeling of de gemeenschap die door het overlijden soms ontstaat. Onze advocaat erfrecht kan u juridisch advies geven over zaken die hiermee te maken hebben of indien nodig u in een rechtszaak over de wettelijke verdeling of gemeenschap bijstaan. Hieronder worden alvast enkele mogelijk voor u relevante vragen in dat verband besproken.

 

Is er sprake van een gemeenschap bij een wettelijke verdeling?

Er is sprake van een gemeenschap als een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Bij de wettelijke verdeling verkrijgt alleen de langstlevende echtgenoot/echtgenote de goederen van de nalatenschap. Er is om die reden bij de wettelijke verdeling geen sprake van een gemeenschap.

 

Zijn de erfdelen gelijk?

Als er sprake is van een gemeenschap dan is het uitgangspunt dat de deelgenoten voor een gelijk gedeelte gerechtigd zijn tot de goederen. Bij uiterste wilsbeschikking/testament kunnen de aandelen worden gewijzigd. In het testament staat dan bijvoorbeeld ik benoem zoon A tot mijn erfgenaam voor een tweede (1/2) gedeelte van mijn nalatenschap en zoon B,C en D ieder voor een zesde (1/6) gedeelte van mijn nalatenschap. De erfdelen zijn dan ongelijk.

 

Hoe zit het met beheer en het recht tot gebruik van gemeenschappelijke goederen?

Bij een gemeenschap kunnen de erfgenamen gewoon onderling afspraken met elkaar maken over het genot, gebruik en beheer van de gemeenschappelijke goederen. Als de erfgenamen geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken over het beheer, dan kan op verzoek de kantonrechter een regeling treffen. Ook kan de kanonrechter ingrijpen als er wel overeenstemming bestaat, maar afspraken door onvoorziene omstandigheden moeten worden gewijzigd.

 

Mag een erfgenaam beslissen spullen die tot de gemeenschap behoren te verkopen?

Het verkopen van spullen van de gemeenschap is een voorbeeld van een beschikkingshandeling. Bij beschikkingshandelingen is de medewerking van alle deelgenoten vereist, dus in dit geval alle erven. Wel kunnen erfgenamen natuurlijk een volmacht geven aan een andere erfgenaam om gemeenschappelijke goederen te verkopen of te bezwaren, bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een woning die in de gemeenschap valt te vestigen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan de rechter in sommige gevallen een deelgenoot machtigen om tot verkoop over te gaan.

 

Wie mogen procederen over zaken van de gemeenschap?

Dit is afhankelijk van of er een afspraak tussen de erven bestaat op grond waarvan de bevoegdheid om te procederen aan een specifieke deelgenoot is toegekend. Als dat zo is, dan mag alleen die erfgenaam een zaak beginnen over de tot de nalatenschap behorende gemeenschappelijke activa. Als zo’n beheersregeling er niet is, dan mag iedere erfgenaam een zaak over die goederen starten, maar het blijft een vordering van de gemeenschap, dus procederen over het eigen aandeel in de gemeenschap zal niet werken.

 

Heeft u vragen over (gemeenschaps)goederen, de wettelijke verdeling, erfdelen of beheersregelingen of wilt u juridisch advies of juridische bijstand in een geschil over die zaken, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat erfrecht om een en ander op ons advocatenkantoor te Breda verder te bespreken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This