Testamentaire last

Het kan zijn dat u bij een erfenis te maken krijgt met een testamentaire last. Het gaat daarbij om een verplichting die bij testament wordt opgelegd. Onze gespecialiseerde advocaat erfrecht kan u juridisch advies geven over de testamentaire last of u bijstaan in rechtszaken waarin van een testamentaire last sprake is. Hieronder worden enkele mogelijke vragen over een last in een testament alvast besproken.

 

Een last in een een testament, hoe ga je daarmee om?

Iemand die een testament heeft laten opstellen, een testateur, kan bij testament aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting opleggen. Die verplichting heet een (testamentaire) last. De wet bepaalt dat die verplichting niet mag bestaan in het uitvoeren van een legaat.

 

Inhoud van een last

Een testateur is in beginsel vrij in het formuleren van de testamentaire verplichtingen/lasten. Een last kan bijvoorbeeld de verplichting inhouden elk jaar op de sterfdag een mis te verzorgen of bijvoorbeeld de verplichting om een huisdier te verzorgen of om aan een goed doel te doneren.

 

Last bevoordeelde

Degene die een voordeel geniet uit een last wordt ook wel de last bevoordeelde genoemd. De testateur hoeft in zijn testament minder specifiek te zijn bij een last, dan bijvoorbeeld bij het benoemen van erfgenamen of legatarissen. Zo kan de testateur bijvoorbeeld als last bevoordeelde aanwijzen, degene die…..vul maar in. Hij kan zelfs de exacte keuze van de bevoordeelde aan iemand anders overlaten, zolang die maar vastlegt op grond van welke criteria die persoon moet worden gekozen.

 

Lastbezwaarde

Degene op wie een last rust is de lastbezwaarde. De lastbezwaarde moet de last uitvoeren. Omdat een last niet kan worden afgedwongen geeft de wet een bevoegdheid voor de rechter om in te grijpen als een last niet wordt uitgevoerd. De rechter kan een vervallenverklaring uitspreken.

 

Vervallenverklaring van een last.

Een erfgenaam of legataris op wie een testamentaire last rust, verkrijgt zijn recht onder de ontbindende voorwaarde dat het wegens het niet uitvoeren van de last door de rechter vervallen wordt verklaart. De rechter is vrij om te beoordelen of die bij het niet nakomen van een last de verkrijging vervallen verklaart. Het kan zijn dat de rechter de overtreding van de verplichting te gering vindt of niet zwaar genoeg vindt wegen om de vervallen verklaring uit te spreken.

 

Lasten zijn vaak lastig

Heeft u vragen over een testamentaire last of wilt u juridisch advies of juridische bijstand in een geschil over een testamentaire last, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat erfrecht om een en ander op ons advocatenkantoor te Breda te bespreken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This