Legataris

Het kan zijn dat u in een nalatenschap een legaat krijgt toebedeeld. Het legaat geeft u als legataris een bijzondere positie. Onze advocaat erfrecht kan u daarover juridisch adviseren of bij een geschil over het legaat in een rechtszaak bijstaan. Hieronder worden enkele vragen die u mogelijk heeft alvast besproken.

 

Hoe krijg ik een legaat?

Een legaat wordt bij testament toebedeeld. Het is het recht dat u als legataris krijgt om hetgeen de erflater aan u wenst te geven op te eisen.

 

Moet ik een legaat accepteren?

Nee, dat moet niet. Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij een legataris het legaat niet wenst te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de band met de overledene goed was toen het testament werd opgesteld en daarna dusdanig verslechterde dat de legataris niets wilt hebben van de overledene. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een nadelige sublegaat verbonden is aan het legaat, dus de situatie dat de legataris op zijn beurt weer op grond van het testament verplicht wordt een legaat uit te keren met als gevolg dat de legataris minder zal krijgen dan hij door moet geven aan de sub legataris. Of de situatie waarbij een last is verbonden aan het legaat, bijvoorbeeld dat de legataris voor het huisdier van de overledene moet blijven zorgen.
Legaat tegen inbreng
Soms wordt in het testament vastgelegd dat er sprake is van een legaat tegen inbreng van waarde. Bijvoorbeeld iemand krijgt een schilderij gelegateerd tegen inbreng van de waarde. De waarde moet dan aan de nalatenschap worden voldaan. Welke waarde moet men hanteren? Het uitgangspunt daarbij is de waarde op sterfdag, tenzij in het testament een andere peildatum wordt genoemd.

 

Wat als je het legaat niet wilt?

Indien je het legaat niet wilt, dan zou je het kunnen verwerpen. Voor het verwerpen van een nalatenschap zijn er formaliteiten. Voor het verwerpen van een legaat niet. Het verwerpen van een legaat is vorm vrij en zou zelfs mondeling kunnen gebeuren. Om gedoe te voorkomen is het natuurlijk altijd beter om schriftelijk te verwerpen. De wet bepaalt alleen dat zolang het niet aanvaard is, het kan worden verworpen, waarbij het verwerpen op ondubbelzinnige wijze moet plaatsvinden.

 

Wat als een legataris geen keuze maakt?

Als de legataris geen keuze maakt, dan zal de kantonrechter moeten ingrijpen. Iemand die daarbij belang heeft dat de legataris zich uitspreekt – een erfgenaam of iemand anders- kan de kantonrechter vragen de legataris een termijn te stellen, waarbinnen deze moet verklaren of hij het legaat verwerpt. Wordt een termijn gesteld en wordt niet binnen de termijn verklaart, dan verliest de legataris zijn bevoegdheid het legaat te verwerpen.

 

Kan een legaat vervallen?

Een legaat kan vervallen. Dit kan volgens de wet het geval zijn als hetgeen gelegateerd is niet meer aanwezig is op het moment van overlijden van de erflater. Soms staat in een testament dat als hetgeen gelegateerd is bij het overlijden niet meer aanwezig blijkt te zijn in de nalatenschap, een ander goed daarvoor in de plaats komt.

 

Legaat aan een erfgenaam

Het is ook mogelijk aan een erfgenaam een legaat te geven. Het geven van een legaat aan een erfgenaam heet een prelegaat. Bij een prelegaat kan de erfgenaam zijn inbrengverplichting opschorten tot het moment van verdeling van de nalatenschap als in het testament niet anders bepaalt.

 

Wat zijn de rechten bij een legaat, prelegaat, sub legaat?

Bij een erfenis komen wij vaak legaten tegen. Het systeem is complex. Als u deskundig advies van een advocaat nodig heeft bij legaten, neemt u dan gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Heeft u vragen over een legaat in een nalatenschap of wilt u juridisch advies of juridische bijstand in een geschil over een legaat, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat erfrecht om een en ander op ons advocatenkantoor te Breda te bespreken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This