Wat kan een schuldeiser nog doen bij faillissement?

Als schuldeiser in een faillissement dient men zijn vordering in bij de curator. Daarmee legt u uw lot in handen van de curator, wacht het faillissement af, waarna meestal geen uitkering volgt. Maar er zijn soms ook mogelijkheden om buiten het faillissement om een vordering te verhalen op de bestuurder van de failliete onderneming. Iedere advocaat uit ons team faillissementsrecht is daarin gespecialiseerd en kan een schuldeiser of bestuurder van juridisch advies over de slagingskansen voorzien en zo nodig een rechtszaak tegen de bestuurder starten of verweer voeren namens de bestuurder.

 

Wacht niet op de curator maar kijk of u de bestuurder zelf aansprakelijk kunt stellen

Indien u als schuldeiser uw vordering op de failliete vennootschap kunt verhalen op de bestuurder, dan kunt u dat buiten de curator en het faillissement om doen. U hoeft dan niet het vaak jaren durende faillissement af te wachten, terwijl u ook meer kans heeft op daadwerkelijk verhaal van uw vordering dan wanneer u de curator zijn werk laat doen. Als de curator namens de gezamenlijke schuldeisers de bestuurder succesvol aansprakelijk stelt, gaan er immers vaak andere schuldeisers bij uitdeling in rang voor u.

 

Wanneer kunt u als schuldeiser de bestuurder aansprakelijk stellen bij faillissement of ontbinding?

De curator heeft niet als enige de mogelijkheid om een bestuurder aansprakelijk te stellen bij faillissement. Het grote nadeel om de curator af te wachten is dat de curator alleen maar namens de gezamenlijke schuldeisers kan handelen. Hij legt daardoor dan vaak een miljoenenclaim weg bij de bestuurder, die meestal niet bij machte is die te voldoen. Dus als u een vordering in een faillissement hebt, kunt u dus beter onderzoeken of u uw onbetaalde vordering in het faillissement niet beter zelf op de bestuurder kunt verhalen. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • De bestuurder heeft de gefailleerde vennootschap verplichtingen jegens u laten aangaan waarvan hij moest voorzien dat de vennootschap die niet kon nakomen.
  • De bestuurder heeft andere schuldeisers wel betaald maar u niet (selectieve wanbetaling).
  • De bestuurder heeft gelieerde vennootschappen of bevriende ondernemingen in ernstige mate bevoordeeld boven andere schuldeisers.
  • De bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap uw vordering niet kon betalen.

 

Schuldeiser moet bewijzen dat de bestuurder wist dat er een faillissement aan zat te komen

In zijn algemeenheid zijn al deze vormen van bestuurdersaansprakelijkheid gebaseerd op de gedachte dat een bestuurder die weet dat er een faillissement dreigt, de schuldeisers van de vennootschap gelijk moet behandelen. De wetenschap van een dreigend faillissement is moeilijk te bewijzen, maar kan vaak wel worden gehaald uit de verslagen van de curator, jaarrekeningen of uit de boekhouding van de failliete vennootschap. Een advocaat van ons team Faillissementsrecht weet doorgaans de informatie wel boven water te halen en kan een gedegen juridisch advies geven of de bestuurder van een failliete vennootschap succesvol aansprakelijk te stellen is.

 

Bestuurder moest voorzien dat verplichtingen niet konden worden nagekomen

Indien een bestuurder de vennootschap verplichtingen laat aangaan waarvan hij moest voorzien dat de vennootschap die niet kon nakomen, is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om financiële verplichtingen, maar bijvoorbeeld ook de uitvoering van een aannemingsovereenkomst die wordt aangegaan in het zicht van een faillissement. De schade die een schuldeiser daardoor lijdt kan worden verhaald op de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

 

Benadeling schuldeiser bij faillissement (selectieve wanbetaling)

Soms gebeurt het dat een bestuurder één specifieke schuldeiser onbetaald heeft gelaten wanneer een vennootschap failliet gaat. Dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid als sprake is van een ernstig verwijt. Een klassiek voorbeeld daarvan is dat de bestuurder in onmin leeft met die schuldeiser en hem welbewust onbetaald laat. Dan gaat het om betalingsonwil die tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt. Denk ook aan toewijzing van een substantiële vordering op een BV na een lang slepende rechtszaak die uiteindelijk tot faillissement van de BV leidt. Die schuldeiser wordt niet betaald waar andere crediteuren intussen wel zijn betaald. Zaken als de kans op toewijzing van de vordering in die procedure zijn dan van belang voor bestuurdersaansprakelijkheid als hij de middelen van de nadien gefailleerde vennootschap heeft aangewend voor andere crediteuren dan de schuldeiser die daardoor onbetaald is gebleven.

 

Benadeling (door selectieve wanbetaling) schuldeiser bij ontbonden vennootschap

Ook in het geval van een ontbonden vennootschap kan sprake zijn een selectieve wanbetaling. De vennootschap bestaat dan formeel niet meer, maar een schuldeiser heeft nog wel een vordering op die vennootschap. Een zogenaamde turbo-ontbinding wordt dan toegepast om een faillissement te voorkomen en het benodigde bewijs uit handen van een curator te laten. Het is dan als onbetaalde crediteur moeilijker te onderzoeken hoe de ontbonden vennootschap haar schulden heeft afgewikkeld. Jaarrekeningen kunnen daar een indicatie voor geven. Een overweging zou dan zijn om het faillissement van die ontbonden vennootschap uit te lokken, waarna de curator toegang krijgt tot de noodzakelijke informatie en die wellicht met de advocaat van de schuldeiser kan delen. Ook kan via een kort geding informatie worden gekregen door een insolventieadvocaat van ons kantoor.

 

Selectieve betaling; de bestuurder of gelieerde partijen worden bevoordeeld

Als sprake is van een dreigend faillissement van een vennootschap, dan heeft een bestuurder alle schuldeisers gelijk te behandelen. Voldoet hij zichzelf of groepsvennootschappen wel, maar een schuldeiser niet, dan kan dat een aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid jegens die schuldeiser. De eis is dan wel dat de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens de schuldeiser. Als door de betalingen aan de bestuurder of gelieerde vennootschappen in de hand is gewerkt dat de schuldeiser niet betaald is, dan is dat bijvoorbeeld het geval.

 

De bestuurder bewerkstelligt dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt

Het komt regelmatig voor dat een bestuurder er de hand in heeft dat een nadien ontbonden of gefailleerde vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. In dat geval kan de benadeelde schuldeiser de bestuurder aansprakelijk stellen voor diens schade. Wel moet sprake zijn van persoonlijk ernstige verwijtbaarheid van de bestuurder. Soms geeft een bestuurder bijvoorbeeld een andere uitleg aan een verplichting dan de schuldeiser. Of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen is dan bijvoorbeeld afhankelijk in hoeverre die uitleg redelijk is. Ook gebeurt het wel dat een bestuurder wegens onmin met een schuldeiser niet meer aan de verplichtingen laat voldoen. Hoe bewuster de wanprestatie is, hoe eerder sprake zal zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Raadpleeg een advocaat van ons team faillissementsrecht om u van juridisch advies te voorzien of u een bestuurder aansprakelijk kunt stellen of wellicht als bestuurder aansprakelijk bent.

 

Advocaat in Breda bij bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Iedere advocaat van het team Faillissementsrecht van RST Advocaten te Breda kan u als bestuurder of individueel schuldeiser juridisch advies geven over de kansen om een onbetaald gebleven vordering  al dan niet via een procedure op een bestuurder te verhalen in het geval van faillissement of ontbinding van een vennootschap. Zo nodig verlenen zij juridische bijstand om een rechtszaak tot een goed einde te brengen. Neem gerust contact op met een gespecialiseerde faillissementsadvocaat van ons team voor een vrijblijvend gesprek.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This