Bestuurdersaansprakelijkheid: aansprakelijk jegens de vennootschap

De beleidsvrijheid van een bestuurder van een NV of BV is niet onbegrensd. Een bestuurder kan jegens de vennootschap aansprakelijk zijn als hij zijn taak onbehoorlijk vervult. Wilt u weten welke risico’s u als bestuurder loopt of bent u aansprakelijk gesteld door de vennootschap? Of bent u aandeelhouder en wilt u het bestuur van uw onderneming aansprakelijk stellen? Een advocaat van het team ondernemingsrecht kan u hierover van van juridisch advies dienen.

 

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk jegens de vennootschap?

Op grond van de wet is een bestuurder verplicht zijn taak op een behoorlijke wijze te vervullen. Doet hij dat niet, dan is hij aansprakelijk voor de door de vennootschap geleden schade. Wanneer er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval. Voorbeelden van onbehoorlijke taakvervulling zijn bijvoorbeeld het handelen in strijd met de wet of statuten of het nemen van een risicovolle beslissing.

 

Ernstig verwijt

Een bestuurder is alleen aansprakelijk als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt over de manier waarop hij zijn taak heeft vervuld. In de rechtspraak is een norm ontwikkeld waaraan wordt getoetst of sprake is van een ernstig verwijt. Een rechter zal kijken of de bestuurder zijn taak berekenend en nauwgezet heeft vervuld met de inzicht en zorgvuldigheid die van een bestuurder mag worden verwacht. Wanneer daaraan is voldaan is ook afhankelijk van de taakverdeling binnen het bestuur, eventuele interne richtlijnen, informatie waarover het bestuur beschikte en de aard van de bedrijfsactiviteiten en risico’s die daar in het algemeen aan verbonden zijn.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Het uitgangspunt is dat het bestuur collectief verantwoordelijk is voor de vervulling van de bestuurstaak. Dat houdt in dat het handelen van één bestuurder het hele bestuur bindt. De wet gaat daarom ook uit van een hoofdelijke aansprakelijkheid: alle bestuurders zijn voor het geheel aansprakelijk jegens de vennootschap.

 

Disculpatie: u valt niets te verwijten!

Een bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid uit komen, door zich te “disculperen”. Daarvoor moet een bestuurder aantonen dat hem geen ernstig verwijt te maken valt en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het onbehoorlijke bestuur af te wenden. Vaak is het lastig aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen. Het is niet genoeg om alleen te protesteren tegen het gevoerde beleid. Als u merkt dat een medebestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult, moet u alles doen wat in uw macht ligt om de gevolgen te beperken. Dit kan zelfs zover gaan, dat u moet besluiten zelf ontslag te nemen als bestuurder.

 

Decharge

Vaak wordt door een vennootschap aan een bestuurder decharge verleend na afloop van een (boek)jaar. Dit gebeurt door de AVA. Decharge houdt in dat de vennootschap het door het bestuur gevoerde beleid feitelijk goedkeurt. Een bestuurder aan wie decharge is verleend, kan niet meer aansprakelijk worden gesteld door de vennootschap voor schade als gevolg van het goedgekeurde beleid. Dit is alleen anders als de aansprakelijkheid ziet op een gedraging die niet bij de AVA bekend was. Er kan namelijk alleen decharge worden verleend voor handelen van het bestuur dat bij de AVA bekend was. Bovendien geldt decharge alleen voor interne aansprakelijkheid en niet voor externe (bestuurders)aansprakelijkheid die door een curator bij faillissement van de vennootschap is in te roepen.

 

Regres

Betaalt één van de aangesproken bestuurders de schade van de vennootschap, dan heeft hij mogelijk een regresvordering op de andere bestuurders. De betalende bestuurder kan dan een vordering instellen voor het meerdere dat hij heeft betaald, dan hem intern aangaat.

 

Wie kan de interne aansprakelijkheid inroepen?

Deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid kan alleen door de vennootschap worden ingeroepen. Derden –zoals schuldeisers- kunnen hier geen beroep op doen. In het geval dat de vennootschap failliet is verklaard, kan ook de curator een bestuurder aansprakelijk stellen op grond van interne aansprakelijkheid (2:9 BW). De curator heeft daarnaast ook nog andere mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen.

 

Advocaat nodig bij bestuurdersaansprakelijkheid?

 Een advocaat van het team ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, of het nu gaat om juridisch advies of het voeren van een procedure over bestuurdersaansprakelijkheid, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This