Heeft uw accountant een beroepsfout gemaakt? Dit is wat u kan doen.

Een registeraccountant die een onjuiste jaarrekening goedkeurt of de AA-accountant die de jaarrekening te laat deponeert met uw bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement als gevolg.
Een onjuiste advisering omtrent de overname van een bedrijf of een ondeugdelijke due diligence waardoor u een kat in de zak koopt.
De boekhouder die onjuiste gegevens verwerkt, waardoor de administratie van de onderneming niet meer inzichtelijk en kloppend is.
Een beroepsfout door een accountant komt vaker voor dan men denkt, soms met grote gevolgen. De werkzaamheden van een accountant dienen in zekere zin een publiek belang. Het is daarom bij bepaalde beroepsfouten van de accountant mogelijk om een schadevergoeding te vorderen. Een advocaat van ons teamondernemingsrecht kan u juridisch advies geven over de aansprakelijkheid van de accountant.

 

‘Goed opdrachtnemer’

U heeft hoogstwaarschijnlijk met uw accountant of een accountantskantoor een overeenkomst getekend die de opdracht omvat om de financiën van uw onderneming door de accountant te laten bijhouden. Volgens de overeenkomst van opdracht dient de accountant zich als ‘goed opdrachtnemer’ te gedragen. Dat begrip is op zichzelf nog niet zo veel zeggend. Het houdt in dat een accountant de zorgvuldigheid in acht dient te nemen die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot in soortgelijke omstandigheden kan worden gevergd in het kader van een zorgvuldige uitoefening van zijn taak. Niet iedere fout zal leiden tot civiele aansprakelijkheid van de accountant of de boekhouder.

De zorgplicht van de accountant

Zo mag van een redelijk handelend en bekwaam accountant worden verwacht dat hij onderzoekt of de aangeleverde stukken en gegevens deugdelijk zijn. Des te meer red flags die duiden op onjuistheden en/of onvolledigheden in de administratie van de onderneming, des te strenger geldt dat de accountant een onderzoek moet uitvoeren. Bovendien kan men er van uitgaan dat de accountant geen fouten maakt bij het doen van de belastingaangifte. Of een gemaakte fout zo ernstig is dat u stappen kan ondernemen tegen de accountant, zal afhangen van de feiten en omstandigheden. Tevens geldt voor bepaalde risico’s een waarschuwingsplicht. Als daaraan niet wordt voldaan, kan gezegd worden dat de accountant niet juist heeft geadviseerd. Voldoet de accountant niet aan de zorgplicht die voor hem geldt? Mogelijk volgt er dan een schadevergoeding.

 

Jaarrekening te laat gedeponeerd

Voor het deponeren van de jaarstukken gelden wettelijke termijnen. Als de bestuurder van de onderneming de jaarrekening niet tijdig deponeert en er volgt een faillissement, kan de curator u als bestuurder aansprakelijk stellen. U heeft uw accountant de opdracht gegeven om de jaarrekening over het afgelopen boekjaar op te maken en openbaar te maken via de Kamer van Koophandel. De accountant deponeert de jaarrekening niet op tijd. Gelet op de zorgplicht van de accountant kan een bestuurder onder bepaalde omstandigheden de geleden schade vorderen van de accountant.

 

Een misleidende jaarrekening

De gegevens die de accountant verwerkt heeft, zijn er niet alleen om duidelijkheid te bieden aan de vennootschap en de daartoe behorende organen. Ook derden maken beslissingen op basis van die gegevens. Zo kan door handelsrelaties en investeerders bijvoorbeeld de jaarrekening bestudeerd worden. Men moet er op kunnen vertrouwen dat het overzicht dat de accountant biedt niet misleidend is of gebaseerd is op misleidende gegevens.

 

Juridisch advies over de aansprakelijkheid door een beroepsfout?

Heeft uw accountant onzorgvuldig gehandeld en een beroepsfout gemaakt waardoor u met schade achterblijft? Of bent u accountant en wordt u aansprakelijk gehouden voor schade van uw klant? Een advocaat van ons team ondernemingsrecht kan u adviseren over te nemen maatregelen en zo nodig een procedure voeren. Maak gerust een afspraak op ons advocatenkantoor in Breda, waar onze advocaat u juridisch advies kan geven onder het genot van een kopje koffie.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This