Juridisch advies Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Bent u een aannemer? Of opdrachtgever bij bouwen en verbouwingen? Dan is de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor u belangrijk. Voor aannemers geldt dat zij veel meer verantwoordelijkheden krijgen en voor opdrachtgevers is de positie sterk verbeterd.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt gefaseerd van kracht vanaf 1 januari 2024.

De nadruk bij de Wkb ligt op de verantwoordelijkheid van de aannemer. De Wkb neemt als uitgangspunt dat de aannemer bij uitstek de partij is die door zijn positie in het bouwproces, zijn kennis en ervaring en zijn vakmanschap de bouwkwaliteit rechtstreeks kan beïnvloeden. Het is daarbij in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van private partijen om gemaakte afspraken over de kwaliteit van een bouwwerk na te komen. Het bouwwerk zal in elk geval moeten voldoen aan de bouwtechnische voorschriften die de overheid dwingend voorschrijft. Die voorschriften stellen minimumeisen aan de constructieve veiligheid, de brandveiligheid, de energieprestatie, de bruikbaarheid en milieuprestatie.
De Wkb heeft even zeer wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot gevolg. Hierdoor verkrijgt in elk geval de consument een verbeterde positie.

 

Wat gaat er veranderen vanaf 1/1/2024?

De Wkb zal vanaf 1/1/2024 gelden voor nieuwbouw van relatief eenvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen en simpele bedrijfspanden, de zgn. gevolgklasse 1. Complexere bouwprojecten en verbouw worden pas later aan de wet onderworpen. Zie brief van de minister van Binnenlandse Zaken en beslisnota Ministerie van Binnenlandse zaken voor de stand van zaken per 1/1/2024.

Voor de nieuwbouw van bouwwerken gevolgklasse 1 kan vanaf 1/1/2024 het aanstellen van een private kwaliteitsborger verplicht zijn; dit is afhankelijk van de vergunningplicht. Nadere informatie over de vergunningplicht kunt u vinden op omgevingsloket.nl. Een kwaliteitsborger moet onder meer toezicht houden op de bouwkwaliteit van het bouwwerk .

Verder zal voor alle bouwactiviteiten waarvoor een aanneemovereenkomst is gesloten met ingang van 1/1/2024 de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek gelden.

Voor sommige regels geldt onmiddellijke werking vanaf de datum van de inwerkingtreding van de wet, zo is de verzwaarde waarschuwingsplicht ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wkb. Ter zake een aantal regelingen is sprake van regelend recht voor overeenkomsten met niet consumenten.

In het kader van overgangsrecht wijzen wij u voor gebreken na oplevering in geval van overeenkomsten van aanneming van werken die zijn gesloten vóór 1/1/2024, naar de huidige aansprakelijkheid van de aannemer.

Naast de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen blijft relevant:

  • bewaken klachtplicht, verjaring- en vervaltermijnen;
  • recht op herstel door de aannemer;
  • in gebreke stellen, in verzuim zijn van de aannemer alvorens zelf te kunnen gaan herstellen.
  • etc.

 

Juridische bijstand aansprakelijkheid aannemer

Heeft u te maken met te late oplevering, overschrijding werkbare werkdagen, gebreken na nieuwbouw, gebreken na oplevering, wilt u weten welke termijnen u dient te bewaken, dan wel een advies over de inhoud van overeenkomsten die anticiperen op de Wet Kwaliteitsborging, een gespecialiseerde advocaat van onze sectie Vastgoed kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen over de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken bij nieuwbouw/verbouwing kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Vastgoedrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This