Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RST advocaten B.V., van toepassing op door RST advocaten B.V. voor derden te verrichten diensten en werkzaamheden.

1. Elke opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan RST advocaten B.V. Een opdracht geldt als door RST advocaten B.V. aanvaard als hiervan nadrukkelijk blijkt. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van RST advocaten B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid voor zowel RST advocaten B.V. als haar behandelend advocaten beperkt zijn tot het bedrag waarop de door RST advocaten B.V.  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  Bij opzet of bewuste roekeloosheid van RST advocaten B.V. geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden zal aan de opdrachtgever op eerste verzoek worden toegezonden. .

3. De opdrachtgever vrijwaart RST advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdracht, tenzij de aanspraak van de derde het gevolg is van opzet of grove schuld van RST advocaten B.V.. Iedere eigen aansprakelijkheid van RST advocaten B.V. voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten. Opdrachtgever machtigt RST advocaten B.V. eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

4. RST advocaten B.V. voert opdrachten uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

5. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door RST advocaten B.V. worden gewijzigd.

6. RST advocaten B.V. is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens met de beoogde werkzaamheden te beginnen. Dit voorschot wordt bij het sluiten van het dossier verrekend.

7. Na de fatale betalingstermijn, zoals op de declaratie vermeld, is RST advocaten B.V. gerechtigd tot in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten en tegelijk gerechtigd tot het aanrekenen van rente over openstaand(e) declaratiebedrag(en). Zowel hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn zonder nadere ingebrekestelling, door opdrachtgever aan RST advocaten B.V. verschuldigd na verstrijken van de vermelde betalingstermijn. Betalingen strekken eerst in mindering op buitengerechtelijke kosten, dan rente en tenslotte de hoofdsom. Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening en/of opschorting

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van een opdrachtgever aan RST advocaten B.V.

9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders van RST advocaten B.V. en van al degenen die voor RST advocaten B.V. werkzaam zijn.

10. Op de rechtsverhouding tussen RST advocaten B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil tussen RST advocaten B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.

11. RST advocaten B.V. heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de advocaat die zijn zaak behandelt of heeft behandeld, dient de opdrachtgever zich met zijn klacht schriftelijk te wenden tot mr. P.E. Butterman. Indien de klacht mr. P.E. Butterman betreft, dient de opdrachtgever zich tot mr. Y.H. van Ballegooijen te wenden. De klacht zal door RST advocaten B.V. worden behandeld overeenkomstig de op de website van RST advocaten BV gepubliceerde interne klachtenregeling gebaseerd op het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een klacht na behandeling op grond van de kantoorklachtenregeling niet opgelost kan worden, dan kan de opdrachtgever de klacht enkel bindend laten beslissen door de Rechtbank te Rotterdam.

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This