Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RST advocaten B.V., van toepassing op door RST advocaten B.V. voor derden te verrichten diensten en werkzaamheden.

1. Elke opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan RST advocaten B.V. Een opdracht geldt als door RST advocaten B.V. aanvaard als hiervan nadrukkelijk blijkt. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van RST advocaten B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid voor zowel RST advocaten B.V. als haar behandelend advocaten beperkt zijn tot het bedrag waarop de door RST advocaten B.V.  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  Bij opzet of bewuste roekeloosheid van RST advocaten B.V. geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden zal aan de opdrachtgever op eerste verzoek worden toegezonden. .

3. De opdrachtgever vrijwaart RST advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdracht, tenzij de aanspraak van de derde het gevolg is van opzet of grove schuld van RST advocaten B.V.. Iedere eigen aansprakelijkheid van RST advocaten B.V. voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten. Opdrachtgever machtigt RST advocaten B.V. eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

4. RST advocaten B.V. voert opdrachten uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

5. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door RST advocaten B.V. worden gewijzigd.

6. RST advocaten B.V. is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens met de beoogde werkzaamheden te beginnen. Dit voorschot wordt bij het sluiten van het dossier verrekend.

7. Na de fatale betalingstermijn, zoals op de declaratie vermeld, is RST advocaten B.V. gerechtigd tot in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten en tegelijk gerechtigd tot het aanrekenen van rente over openstaand(e) declaratiebedrag(en). Zowel hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn zonder nadere ingebrekestelling, door opdrachtgever aan RST advocaten B.V. verschuldigd na verstrijken van de vermelde betalingstermijn. Betalingen strekken eerst in mindering op buitengerechtelijke kosten, dan rente en tenslotte de hoofdsom. Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening en/of opschorting

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van een opdrachtgever aan RST advocaten B.V.

9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders van RST advocaten B.V. en van al degenen die voor RST advocaten B.V. werkzaam zijn.

10. Op de rechtsverhouding tussen RST advocaten B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil tussen RST advocaten B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.

11. RST advocaten B.V. heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de advocaat die zijn zaak behandelt of heeft behandeld, dient de opdrachtgever zich met zijn klacht schriftelijk te wenden tot mr. P.E. Butterman. Indien de klacht mr. P.E. Butterman betreft, dient de opdrachtgever zich tot mr. Y.H. van Ballegooijen te wenden. De klacht zal door RST advocaten B.V. worden behandeld overeenkomstig de op de website van RST advocaten BV gepubliceerde interne klachtenregeling gebaseerd op het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een klacht na behandeling op grond van de kantoorklachtenregeling niet opgelost kan worden, dan kan de opdrachtgever de klacht enkel laten beslissen door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.

 

RST advocaten B.V. General conditions, applicable to services and activities to be performed by RST advocaten B.V. for third parties.

 

1. Any assignment is deemed to have been given exclusively to RST advocaten B.V. An assignment is considered accepted by RST advocaten B.V. if this is expressly shown. Book 7, Section 404 and Section 407(2) of the Dutch Civil Code are not applicable.

2. If an event occurs during the performance of an assignment, which gives rise to RST advocaten B.V.’s liability, that liability shall be limited for both RST advocaten B.V. and its acting lawyers to the amount to which the professional indemnity insurance or liability insurance taken out by RST advocaten B.V. provides cover, plus the excess under that insurance. The limitation shall not apply in the event of intent or deliberate recklessness on RST advocaten B.V.’s part. A copy of the current policy with conditions shall be sent to the client upon its first request.

3. The client indemnifies RST advocaten B.V. against all claims from third parties, including the costs of legal assistance, which are in any way related to the work performed for the assignment, unless the claim from the third party is the result of intent or gross negligence on RST advocaten B.V.’s part. Any liability of RST advocaten B.V. for shortcomings of engaged third parties is excluded. The client authorizes RST advocaten B.V. to accept any third party limitations of liability on behalf of the client.

4. RST advocaten B.V. performs assignments exclusively for the benefit of the client. Third parties cannot derive any rights from this.

5. RST advocaten B.V. Is entitled to change the agreed hourly rate with effect from the first day of each subsequent calendar year.

6. RST advocaten B.V. is entitled to request an advance before starting the intended work. This advance shall be settled upon closure of the file.

7. After the final payment term, as stated on the invoice, RST advocaten B.V. Is entitled to charge extrajudicial costs and at the same time entitled to charge interest on outstanding invoice amount(s). The principal sum, extrajudicial collection costs and interest shall become due and payable, without further notice of default, by the client to RST advocaten B.V. upon expiry of the stated payment term. Payments shall apply first to the reduction of extrajudicial costs, then interest and finally the principal sum. The client is not entitled to any set-off or suspension.

8. These general conditions also apply to any additional assignments and/or follow-up assignments from a client to RST advocaten B.V.

9. All stipulations in these general conditions have also been made on behalf of RST advocaten B.V. Directors and all those working for RST advocaten B.V.

10. The legal relationship between RST advocaten B.V. and its client is subject to Dutch law. Any dispute between RST advocaten B.V. and a client shall be exclusively decided by the Dutch courts.

11. RST advocaten B.V. has an internal complaints procedure. If the client has a complaint about the lawyer who is handling or has handled his case, the client should submit its complaint in writing to Mr P.E. Butterman. If the complaint concerns Mr. P.E. Butterman, the client should address its complaint to Mr. Y.H. van Ballegooijen. The complaint will be handled by RST advocaten B.V. in accordance with the internal complaints procedure published on the RST advocaten BV website, based on the model of the Dutch Bar Association. If a complaint cannot be resolved after being handled in line with the office complaints procedure, the client can only submit the complaint to the competent judge of the District Court of Zeeland-West-Brabant, location Breda

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This