Wanneer kan ik een overeenkomst beëindigen door middel van ontbinding?

Als uw contractpartij de verplichtingen uit de overeenkomst met u niet (juist) nakomt, dan kunt u de overeenkomst beëindigen door deze te ontbinden. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan alvorens ontbonden mag worden. Het is daarom belangrijk hierover juridisch advies in te winnen. Een advocaat van RST advocaten geeft u graag juridisch advies en – zo nodig – bijstand in een procedure.

Afspraak is afspraak

De basis van het contractenrecht is dat wat afgesproken is, moet worden nagekomen. Toch komt het in de praktijk vaak voor dat men zich niet aan die afspraken houdt. Als schuldeiser kunt u in dat geval verschillende dingen doen. Zo kunt u nakoming, schadevergoeding of ontbinding van het contract eisen. Hieronder wordt nader ingegaan op ontbinding.

Wat is nodig voor een succesvol beroep op ontbinding?

Ontbinding is één van de manieren om een overeenkomst te beëindigen/ongedaan te maken. Voor een succesvol beroep op ontbinding moet worden voldaan aan drie vereisten:

  1. Uw wederpartij schiet tekort in de nakoming van de overeenkomst. Oftewel: er wordt niet voldaan aan de gemaakte afspraken. In beginsel is ontbinding bij elke tekortkoming mogelijk.
  2. De tekortkoming van de wederpartij moet voldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.
  3. Er moet sprake zijn van ‘verzuim’. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de volgende gevallen:
  • als een harde contractuele termijn wordt overschreden;
  • als de wederpartij tevergeefs in gebreke is gesteld door middel van een (schriftelijke) aanmaning;
  • als de wederpartij zelf laat blijken dat zij haar verplichtingen niet (juist of tijdig) zal nakomen.

Op de derde hoofdregel geldt een uitzondering als er sprake is van een situatie waarin het voor de wederpartij tijdelijk/blijvend onmogelijk is het contract na te komen. Er kan dan meestal worden ontbonden, zonder dat sprake is van verzuim.

Tekortkoming/non-conformiteit

Hiervoor is aangegeven dat ontbinding in beginsel bij elke tekortkoming mogelijk is. Non-conformiteit betreft een bijzondere regeling bij koopovereenkomsten. Wanneer de geleverde zaak niet beantwoordt aan de koopovereenkomst en daarnaast herstel of vervanging niet mogelijk is danwel niet van de verkoper verlangd kan worden, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Hier geldt ook weer een tweetrapsraket: eerst moet de verkoper de gelegenheid krijgen om, mede gelet op de aard van de zaak en op het eventuele voorziene bijzondere gebruik van de zaak, binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen na te komen.

Als hier dan niet wordt voldaan, kan de overeenkomst worden ontbonden.

Hoe ontbinden en wat zijn de gevolgen?

Ontbinding kan via de rechter, maar dit is niet nodig. Een schriftelijke mededeling van de ontbinding is voldoende. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De overeenkomst eindigt op het moment van de ontbinding. Eerder gedane betalingen of verrichtte prestaties zijn niet onverschuldigd (zonder rechtsgrond) verricht. Wel bestaat er een verplichting over en weer tot ‘ongedaanmaking’ van deze verplichtingen. Als ongedaanmaking niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer een product al is door geleverd of is gebruikt, dan dient de waarde terug betaald te worden.

Juridisch advies nodig voor ontbinding van een overeenkomst?

Een advocaat van RST Advocaten in Breda geeft u graag uitleg en juridisch advies over ontbinding van contracten. Wij kunnen u zowel minnelijk alsook in een gerechtelijke procedure bijstaan. Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This