Wanneer, waarom en hoe een kort geding starten?

Om uw recht af te dwingen zult u, als de wederpartij niet meewerkt, een zogenaamde bodemprocedure moeten starten bij de rechtbank. Vaak is het lang wachten op een vonnis van de rechtbank in die bodemzaak. In sommige gevallen kunt u in een kort geding procedure al snel een voorlopig oordeel krijgen waarmee u geholpen kunt zijn. Een advocaat van ons team Ondernemingsrecht geeft u graag juridisch advies over de mogelijkheid voor een kort geding.

Wat is bodemprocedure?

Een bodemprocedure bij de rechtbank begint met een verzoekschrift of dagvaarding. In beginsel wordt daarna door een advocaat een schriftelijke reactie gegeven op de vorderingen van de eiser, waarna de rechtbank een mondelinge behandeling bepaalt. Afhankelijk van wat er op die mondelinge behandeling gebeurt kan de bodemprocedure nog bewijsopdrachten, getuigenverhoren of deskundigenberichten vergen. Daarop mogen dan de partijen nog een keer reageren. Al met al ben je dan vaak een jaar verder voordat je een vonnis hebt. Maar soms zelfs ook meerdere jaren! Uiteindelijk mondt deze procedure dan uit in een definitieve uitspraak waaraan partijen gebonden zijn. Hoger beroep en cassatie zijn daarna eventueel nog mogelijk. Wordt het hele traject doorlopen, dan ben je soms pas 10 jaar later klaar met procederen.

Wat is een kort geding?

Een kort geding start met een dagvaarding van een advocaat aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank die op redelijk korte termijn een zitting bepaalt (veelal variërend van 1 dag tot 4 weken, afhankelijk van het spoedeisend belang). Op de zitting wordt meestal het verweer voor het eerst gepresenteerd. In een kort geding procedure kan alleen een voorlopige voorziening worden gevorderd. De Voorzieningenrechter kan niet definitief een rechtsverhouding tussen partijen vaststellen. Hij kan alleen een voorlopig oordeel vellen dat geldt tot de bodemrechter heeft beslist.
Bij zijn beslissing zal de Voorzieningenrechter zoveel mogelijk proberen te beoordelen wat de uitkomst zal zijn in de bodemprocedure. Een beslissing volgt meestal tussen de 1 en 14 dagen na de zitting.

Wat kun je vorderen in kort geding?

Vereist voor een kort geding is spoedeisend belang. Er moet door de eiser worden aangetoond dat deze zwaarwegend belang heeft bij een spoedige beslissing. In kort geding kun je een voorlopige maatregel of beslissing vorderen. Vaak is dat in de vorm van een vordering om iemand iets te laten gedogen of om iemand iets te verbieden of juist iets te laten doen. In sommige gevallen kun je in kort geding ook een incasso instellen.

Enkele voorbeelden van een vordering in kortgeding?

Enkele voorbeelden van een verbod:

 • verbod tot executie
 • verbod tot overdracht van een goed (bijv. in een eigendomsgeschil)
 • verbod tot opzegging van een financiering of geldlening
 • verbod tot voeren van een onderneming in verband met een concurrentiebeding
 • in wezen kan nagenoeg iedere verbodsvordering worden gevorderd

Enkele voorbeelden van een gebod om te gedogen:

 • dat in weerwil van een relatiebeding toch relaties mogen worden benaderd
 • dat iemand gebruik maakt van een goed waarvan diens eigendom ter discussie staat
 • dat iemand tijdelijk om redelijke redenen een inbreuk maakt op een anders recht
 • dat iemand een opgezegde overeenkomst toch nog moet blijven nakomen
 • in wezen kan nagenoeg iedere gebodsvordering worden gevorderd

Enkele voorbeelden van een vordering om iemand iets te laten doen:

 • een vordering tot ontruiming
 • een vordering tot afgifte van iets
 • vordering tot opheffen van een beslag
 • een vordering tot meewerking aan iets
 • vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding
 • ook hier is de “sky the limit” wat je kunt vorderen
 • vordering tot nakoming

Andere vorderingen zijn bijvoorbeeld de schorsing van een bestuurder en benoeming van een tijdelijke bestuurder of het tijdelijk buiten werking stellen van bepaalde afspraken in overeenkomsten tussen partijen.

Beperking aan vordering in kort geding

Een vordering in kort geding is een voorlopig oordeel c.q. een voorlopige maatregel. De Voorzieningenrechter kan niet een voor partijen bindende en definitieve situatie laten ontstaan. Hij kan bijvoorbeeld wel iemand veroordelen tot afgifte van een auto aan iemand die zegt dat die zijn eigendom is, maar hij kan niet definitief tussen partijen oordelen “wie” eigenaar is. Dat is aan de bodemrechter. Kort geding en bodemzaak kunnen dus aanvullend werken. Vaak vindt een vordering in kort geding zijn beperking in een vordering die een onherstelbare situatie te weeg brengt.

Voordeel van een kort geding

Naast het feit dat in een kort geding procedure redelijk snel een zitting plaats vindt en een uitspraak volgt, is het ook zo dat als eenmaal een Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan dat partijen het vaak niet meer nodig vinden om nog een bodemprocedure te starten. Oordeelt de Voorzieningenrechter bijvoorbeeld dat A die de eigendom van een auto claimt de auto moet afgeven aan B die die eigendom ook claimt, dan zal hij immers als voorlopig oordeel hebben gevonden dat B de eigenaar is. Vaak is dan te zien dat A het erbij laat, want de kans is groot dat in een bodemprocedure hetzelfde wordt geoordeeld (wat niet persé het geval hoeft te zijn).

Kan ik ook een incasso instellen in kort geding? Wat is een incasso kort geding?

In een zogenaamd incasso kort geding kun je versneld een vordering incasseren. Het moet dan gaan om een eenvoudige vordering waar eigenlijk geen verweer tegen mogelijk is. Verder moet een sommatiebrief de deur uit zijn gegaan met aankondiging van het incasso kort geding, eventueel voorzien van een conceptdagvaarding.

Leent mijn vordering zich voor een kort geding?

Neem gerust contact op met een advocaat van ons advocatenkantoor te Breda. Een advocaat van onze afdeling Ondernemingsrecht heeft gespecialiseerde kennis over wat u wel en niet kunt vorderen in een kort geding. Deze kan u juridisch advies geven over de slagingskans van uw vordering in een kort geding procedure en kan u rechtsbijstand verlenen om een kort geding op te starten.

 

 

Ook interessant

 • RST bedrijfsscan
 • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This