Wat als u door uw schuldenaar wordt benadeeld in uw verhaalsmogelijkheden?

Stel: u heeft een openstaande vordering op iemand, waarvan u weet dat hij zijn woning heeft overgedragen aan zijn echtgenote waarmee hij getrouwd is onder huwelijkse voorwaarden. U kunt zich dan niet meer verhalen op die woning, wat benadeling in verhaal van u en eventuele andere schuldeisers betekent. Een advocaat van RST advocaten geeft u graag juridisch advies of bijstand in een gerechtelijke procedure om deze overdracht van de woning ongedaan te maken.

Vernietiging

Als schuldeiser kunt u in een dergelijke situatie de transactie vernietigen en daarmee de koop ongedaan maken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het moet gaan om een onverplichte transactie/rechtshandeling. Dit betekent dat er geen wettelijke of contractuele verplichting bestond voor de transactie;
  • Als schuldeiser dient u te bewijzen dat uw schuldenaar wist/behoorde te weten dat de handeling tot benadeling van u (en eventueel ook andere schuldeisers) zou (kunnen) leiden. En als er een tegenprestatie tegenover de transactie heeft gestaan, dan dient u ook te bewijzen dat de wederpartij heeft geweten/behoren te weten van de benadeling. Dit geldt dan natuurlijk in gevallen dat er een onredelijk lage prijs door de wederpartij is betaald, maar het kan natuurlijk ook zijn dat uw schuldenaar aanvullende zekerheden aan een wederpartij heeft verstrekt in ruil voor krediet waardoor uw verhaal op die bezwaarde zaak is beperkt;
  • De benadeling heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. De handeling moet dus van invloed zijn geweest op uw verhaalsmogelijkheden. Hiervoor moet een vergelijking gemaakt worden van het vermogen van uw schuldenaar voor en nadat de transactie heeft plaatsgevonden.

Als aan deze vereisten is voldaan, dan kan de rechtshandeling worden vernietigd met een beroep op de actio pauliana uit het Burgerlijk Wetboek. Vraag een advocaat u hierbij te adviseren/begeleiden, zodat de vernietiging zeker doel treft.

Enkele voorbeelden

  • Verhaalsobjecten, zoals een woning of een auto van uw schuldenaar zijn overgedragen zonder dat er iets danwel onredelijk weinig voor is betaald;
  • Uw schuldenaar heeft (aanvullende) hypotheek- of pandrechten verstrekt aan een geldverstrekker;
  • Uw schuldenaar heeft een niet-opeisbare schuld betaald;
  • Uw schuldenaar heeft een verhaalsobject verkocht met daaropvolgende verrekening van de verkoopopbrengst met een schuld van uw schuldenaar aan de wederpartij.

Gevolg van vernietiging

Er kan vernietigd worden door middel van een buitengerechtelijke verklaring aan uw schuldenaar en diens wederpartij (bijvoorbeeld een brief) of een gerechtelijke uitspraak (door vordering van vernietiging in een gerechtelijke procedure). Bij een geslaagde vernietiging wordt gedaan alsof de transactie nooit heeft plaatsgevonden. Dit heeft in het hiervoor gegeven voorbeeld van de overgedragen woning van uw schuldenaar tot gevolg dat u zich als schuldeiser weer op die woning kunt verhalen.

Civiele pauliana/faillissementspauliana

De hiervoor omschreven civiele actio pauliana kan door (benadeelde) schuldeisers worden ingeroepen. Wanneer er sprake is van een faillissement of WSNP-regeling van de schuldenaar, dan kan alleen de curator of bewindvoerder een beroep doen op de actio pauliana. Dit noemen we de faillissementspauliana, die staat opgenomen in de Faillissementswet. De curator/bewindvoerder oefent deze bevoegdheid dan ten behoeve van de faillissementsboedel uit. Daarbij moet het ook weer gaan om een rechtshandeling (betaling/overeenkomst/overdracht danwel bezwaring van een goed) die (on)verplicht voor de faillietverklaring is verricht.

TIP:   als bestuurder van een rechtspersoon is het zinvol u te laten adviseren als u twijfelt of een rechtshandeling die u wil verrichten paulianeus zou kunnen zijn. Bij faillissement van de rechtspersoon kan een beroep van de curator op de faillissementspauliana namelijk leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Juridisch advies over de actio pauliana/benadeling van schuldeisers?

Een advocaat ondernemingsrecht of insolventierecht van RST Advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht/insolventierecht geeft u graag juridisch advies of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure om met de actio pauliana benadeling van schuldeisers ongedaan te maken. Neem gerust vrijblijvend contact op voor beoordeling tijdens een oriënterend gesprek op ons advocatenkantoor in Breda.

 

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This