Gebruik en onderhoud gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Binnen de VvE gaan de meeste beslissingen over het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke zaken. Vaak wordt daarover een besluit genomen door de vergadering van eigenaars of is het bestuur gemachtigd bepaalde besluiten te nemen. Maar wat valt er nu onder dit gebruik en onderhoud? Een advocaat appartementsrecht van RST advocaten kan uw VvE hierover adviseren en zo nodig nakoming van de regels binnen uw VvE vorderen in een gerechtelijke procedure.

Beheer gemeenschappelijke delen en zaken door de VvE

De VvE is het orgaan dat gaat over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Op grond van de wet heeft de VvE de volgende verplichtingen om ervoor te zorgen dat het complex in goede staat wordt onderhouden:

  • De VvE moet een reservefonds met een minimumomvang in stand houden om andere kosten dan jaarlijkse kosten te kunnen dekken
  • De VvE moet de bijdragen in het reservefonds op een afzonderlijke bankrekening storten
  • De VvE moet ervoor zorgen dat de regels voor de appartementseigenaars en gebruikers op grond van de wet en reglement van splitsing worden nageleefd en zo nodig tegen hen optreden

Slapende VvE

Een slapende VvE handelt dus in strijd met deze verplichtingen. Tot op heden heeft de wetgever echter geen consequenties verbonden aan het niet voldoen aan deze verplichtingen. Wel heeft een appartementseigenaar recht en belang om nakoming van deze verplichtingen te vorderen.

Op- aan of onderbouw

In de meeste modelreglementen is geregeld dat iedere op- aan of onderbouw aan de gemeenschappelijke delen is verbonden zonder toestemming van de vergadering. Dit geldt ook als een appartementseigenaar zijn privé gedeelte verbouwt waardoor het architectonische uiterlijk van het gebouw verandert. Als de vergadering besluit om geen toestemming te verlenen aan de appartementseigenaar, kan hij via een procedure tot vervangende machtiging bij de kantonrechter vragen om alsnog de gewenste verbouwing te kunnen uitvoeren.

Gebruiksrecht appartementseigenaar

Iedere appartementseigenaar heeft in beginsel recht op het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De akte van splitsing en het huishoudelijk reglement kunnen hierover nadere regels hebben gesteld. Zo kan bijvoorbeeld zijn geregeld dat alleen de appartementseigenaren van de begane grond het gebruiksrecht hebben van de gemeenschappelijke tuin. Of kan zijn geregeld dat alleen een bepaalde groep van eigenaars de gemeenschappelijke lift mag gebruiken. Daarnaast geldt dat alle eigenaars zich naar redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen. Verwacht mag worden dat alle appartementseigenaars zorgvuldig omgaan met de gemeenschappelijke gedeelten en zaken.

Juridisch advies bij gebruik gemeenschappelijke gedeelten

De advocaten appartementsrecht van RST advocaten kunnen uw VvE bijstaan als een appartementseigenaar een vervangende machtiging vraagt aan de kantonrechter om de gemeenschappelijke gedeelten te mogen gebruiken of architectonisch te wijzigen. Ook kan een advocaat appartementsrecht van RST advocaten Breda uw VvE adviseren over de nakoming van de regels binnen de VvE over het gebruik en huishoudelijk reglement en zo nodig daar een procedure over voeren. Neem daarvoor contact op met Yvonne van Ballegooijen of Hendrich Seferina.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This