Ik zoek een vereffenaar voor een nalatenschap

Wanneer een erfenis zuiver is aanvaard dan kan het soms verstandig zijn om de rechtbank een vereffenaar te laten benoemen. Indien een nalatenschap beneficiair is aanvaard, treden de erfgenamen gezamenlijk op als vereffenaar. Maar ook dan kan worden verzocht om een externe vereffenaar te laten benoemen. Meestal is benoeming van een deskundige vereffenaar in een nalatenschap verstandig als de erfgenamen een geschil hebben over de afwikkeling van erfenis, het beheer van de boedel, niet kundig zijn om de nalatenschap af te wikkelen of niet door één deur kunnen. Voor juridisch advies over de benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap kunt u bij een gespecialiseerde advocaat van ons advocatenkantoor terecht.

 

Wanneer een vereffenaar benoemen in een nalatenschap?

Een vereffenaar in een nalatenschap wordt aangesteld om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Vaak loopt dit tussen erfgenamen stroef. Emoties over welke goederen van de nalatenschap te gelde moeten worden gemaakt, familieruzies of geschillen tussen de erfgenamen maken vaak dat de afwikkeling van een nalatenschap lang duurt. Geschillen tussen de erfgenamen jagen een erfgenaam snel op kosten. De benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap kan geschillen tussen erfgenamen voorkomen en bespoedigt de afwikkeling van een erfenis. De vereffenaar beheert dan zolang de goederen van de boedel en verkoopt deze voor zover dit nodig is om de schuldeisers van de nalatenschap te voldoen.

 

Wat is de taak van een vereffenaar?

De vereffenaar is verantwoordelijk voor de voldoening van de schulden van de nalatenschap. Voor dat doel beheert hij zolang de goederen van de nalatenschap. De vereffenaar zorgt ervoor dat goederen van de nalatenschap te gelde worden gemaakt om de schulden van de nalatenschap te voldoen. De vereffenaar doet dat zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen, maar zo nodig neemt hij daarin zelf beslissingen die hij nodig vindt. Nadat hij de schulden van de nalatenschap heeft voldaan laat hij de resterende goederen ter verdeling aan de erfgenamen en is zijn taak volbracht.

 

Wie betaalt de vereffenaar?

Het loon van de vereffenaar wordt vastgesteld door de kantonrechter op basis van door hem bestede tijd en wordt betaald uit de opbrengst van de goederen die tot de nalatenschap behoren.

 

Wie kan om een vereffenaar in een nalatenschap verzoeken als beneficiair is aanvaard?

Indien een erfenis beneficiair is aanvaard kan iedere erfgenaam om benoeming van een vereffenaar van de nalatenschap verzoeken. Ook kan iedere belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser van de overledene) dat doen:

  • als de erfgenamen die in beginsel gezamenlijk als vereffenaar optreden tekortschieten in hun taak;
  • als er meer schulden zijn dan baten in de nalatenschap;
  • als de vereffening niet voorspoedig loopt; of
  • als een erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen zonder dat de schuldeiser betaald is.

 

Wie kan om een vereffenaar in een nalatenschap verzoeken als zuiver is aanvaard?

Indien zuiver is aanvaard kan een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser van de nalatenschap) om benoeming van een vereffenaar van de nalatenschap verzoeken. Bijvoorbeeld een schuldeiser die een vordering in een nalatenschap heeft waar niemand zijn belangen kan dienen (zoals een executeur), geen erfgenamen bekend zijn of een erfenis al is verdeeld onder de erfgenamen zonder dat de schuldeiser wordt voldaan. Ook een schuldeiser van een erfgenaam kan onder omstandigheden om een vereffenaar verzoeken indien de nalatenschap zuiver is aanvaard. Een erfgenaam zelf kan in geval van zuivere aanvaarding niet om een vereffenaar van de nalatenschap verzoeken.

 

Hoe kan ik een vereffenaar in een nalatenschap laten benoemen?

De rechtbank benoemt een vereffenaar. Dat kan alleen door tussenkomst van een advocaat. Dat kunt u dus niet zelf. Een advocaat van ons kantoor kan u juridisch advies geven over een eventuele benoeming van een vereffenaar van een nalatenschap en kan daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Een advocaat (tevens vereffenaar) van ons kantoor kan bij het verzoek aan de rechtbank ook een specifieke persoon als vereffenaar voordragen en is bekend met de kwaliteiten van de diverse vereffenaars in de regio en spreekt hun taal. De procedure tot benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap beslaat doorgaans enkele weken.

 

Juridisch advies over benoeming van een vereffenaar

Wilt u een geschil tussen erfgenamen over een erfenis snel beslechten door benoeming van een vereffenaar? Wilt u als schuldeiser van de nalatenschap dat er een vereffenaar wordt benoemd? Neem gerust contact op met een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor die u juridisch advies kan geven of de benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap. De advocaat kan voor u ook het verzoek indienen bij de rechtbank om een vereffenaar in een nalatenschap te laten benoemen. Bespreek uw zaak geheel vrijblijvend onder het genot van een kop koffie eens op ons advocatenkantoor te Breda.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This