Hoger beroep in WSNP-situaties

Als uw verzoek voor toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) wordt afgewezen of als uw WSNP-regeling tussentijds wordt beëindigd, is het mogelijk tegen deze beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Dit kan ook in het geval de rechtbank aan het einde van uw WSNP-regeling beslist u geen schone lei te verlenen. Tegen deze beslissingen van de rechtbank kunt u binnen 8 dagen met inschakeling van een advocaat van RST Advocaten in Breda in hoger beroep gaan.

Wanneer toelating WSNP?

Als het niet is gelukt om in een schuldhulpverleningstraject met de schuldeisers een akkoord/schuldregeling te bereiken, kan met het indienen van een verzoek bij de rechtbank een WSNP-regeling worden aangevraagd. Wil dit verzoek slagen, dan moet in ieder geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • U moet in de toestand verkeren niet te kunnen doorgaan met betalen van uw schulden
  • U moet in de 5 jaar voorafgaand aan de indiening van uw verzoek te goeder trouw zijn geweest ten aanzien van het ontstaan en het onbetaald laten van uw schulden
  • Aannemelijk moet zijn dat u in de 3 jaar van de WSNP-regeling uw verplichtingen naar behoren zult gaan voldoen en u zoveel mogelijk zult gaan sparen ten behoeve van uw schuldeisers

Als de rechter het niet aannemelijk vindt dat aan deze vereisten wordt voldaan, dan kan afwijzing van uw WSNP-verzoek volgen. Tegen deze beslissing van de rechter kunt in hoger beroep.

Wanneer afwijzing WSNP-verzoek?

Als sprake is van een of meer van de onderstaande situaties móet een rechter uw WSNP-verzoek afwijzen:

  • U zit al in een WSNP-regeling;
  • Als er geen schuldhulpverleningstraject voorafgaand aan het WSNP-verzoek is uitgevoerd;
  • Als het schuldhulpverleningstraject is uitgevoerd door een persoon/instantie die hiertoe niet bevoegd is. Naast uw gemeente, zijn hiertoe bevoegd een advocaat en een bewindvoerder WSNP;
  • Als u ten aanzien van het ontstaan/laten bestaan van uw schulden niet te goeder trouw bent geweest. Hierbij valt te denken aan substantiële geldboetes ter zake verkeersovertredingen (CJIB/Mulder-boetes), wegens fraude teruggevorderde uitkeringen of belastingtoeslagen, belastingschulden vanwege het niet doen van aangifte(n), schulden ontstaan uit misdrijf of overtreding en/of schulden die voortvloeien uit een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs en/of gokken. Overigens kun je bij het bestaan van dergelijke schulden wel een beroep doen op de hiervoor bedoelde hardheidsclausule om toch tot de WSNP toegelaten te kunnen worden;
  • Als u binnen een periode van 10 jaar voor de indiening van uw WSNP-verzoek al in een WSNP-regeling heeft gezeten.

Ook bij afwijzing op een of meer van deze gronden kunt u tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep.     

Tussentijdse beëindiging WSNP-regeling

Als uw WSNP-regeling wegens een verzoek hiertoe door uw bewindvoerder, de rechter-commissaris of een schuldeiser tussentijds wordt beëindigd, wordt u geen schone lei verleend. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden als u niet alle verplichtingen naar behoren nakomt. Een tussentijdse beëindiging betekent dat de rechten van de schuldeisers herleven en zij u weer rechtstreeks kunnen benaderen met alle gevolgen van dien. Het is dan ook zinvol om tegen deze beslissing van de rechter in hoger beroep te gaan om te proberen uw WSNP-regeling alsnog door te laten lopen.    

Beëindiging WSNP-regeling zonder schone lei

Als aan het einde van uw WSNP-regeling naar aanleiding van een negatief advies van de bewindvoerder of van de rechter-commissaris geen schone lei wordt verleend, kunt u eveneens in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter.

Advocaat voor hoger beroep

Het team van RST Advocaten in Breda heeft dé advocaten in huis om u in hoger beroep bij te staan in de voornoemde gevallen. Omdat in deze WSNP-situaties een korte hoger beroepstermijn van 8 dagen geldt, is het belangrijk snel contact op te nemen met  een van onze advocaten. Wij staan graag voor u klaar en denken uiteraard met u mee in de betaling van de kosten!

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This