Mijn schuldenaar voldoet niet aan zijn verplichting: kan ik mijn prestatie opschorten?

Betaalt een schuldenaar niet tegen de afgesproken termijn? Of heeft uw leverancier de bestelde producten nog niet geleverd? Het kan zinvol zijn om een beroep te doen op het opschortingsrecht en op die manier uw wederpartij ertoe te bewegen dat hij alsnog aan zijn verplichtingen gaat voldoen. Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Een advocaat van RST Advocaten kan u hierover juridisch advies geven en u zo nodig bijstaan in een juridisch geschil over opschorting.

Opschorting in geval van niet-nakoming of ondeugdelijke nakoming

Opschorting betekent uitstel van het voldoen aan een verplichting. Een voorbeeld van een bijzonder soort opschortingsrecht is het retentierecht. Voordat u een beroep kunt doen op opschorting, dient aan een aantal vereisten te zijn voldaan. De bevoegdheid tot opschorting heeft u pas zodra de wederpartij als eerste zijn prestatie had moeten verrichten, maar dit niet heeft gedaan. Degene die als eerste moet presteren, heeft in beginsel geen opschortingsbevoegdheid. Bovendien moet de verplichting van degene die moet presteren opeisbaar zijn. Er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de schuldenaar binnen 14 dagen uw factuur betaalt voordat u met uw werkzaamheden start. Betaalt de ander niet tijdig? Dan kunt u overwegen om een beroep te doen op opschorting. Een andere reden om een beroep te doen op opschorting kan zijn dat uw wederpartij niet juist of niet deugdelijk aan zijn verplichting heeft voldaan.

Let op: wilt u opschorten omdat uw wederpartij niet aan zijn verplichting voldoet? De opschorting moet altijd redelijk zijn. Dat betekent enerzijds dat de opschorting in een redelijke verhouding staat met de niet-nakoming van de schuldenaar. Wanneer uw tegenpartij één van de vele verplichtingen niet nakomt, mag u niet al uw prestaties opschorten. De opschorting mag geen grotere omvang hebben dan de tekortkoming waartegen zij is gericht. Anderzijds kan opschorting in het geheel niet rechtvaardig zijn wanneer de tekortkoming van uw wederpartij zeer beperkt is en van ondergeschikte betekenis.

Opschorting van tegenover elkaar staande verbintenissen

Er bestaat slechts een mogelijkheid tot opschorting voor tegenover elkaar staande verbintenissen. De verplichting die wordt opgeschort moet in nauw verband staan met de niet-nagekomen verplichting. In geval van niet-nakoming van een nevenverplichting ligt opschorting van uw hoofdverplichting niet voor de hand.

Let op: indien u besluit uw presentatie op te schorten loopt u een risico. Als namelijk in rechte vast komt te staan dat u zich ten onrecht heeft beroepen op uw opschortingsrecht, dan is het gevolg dat u in verzuim verkeert. U heeft ten onrechte niet (op tijd) aan uw verplichting voldaan. Uw tegenpartij kan dan bijvoorbeeld de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Als de schuldenaar zijn prestatie volledig is nagekomen dan vervalt het recht op opschorting en dient u uw prestatie direct na te komen.

Het opschortingsrecht bij de onmogelijkheid van nakoming

Opschorting biedt geen uitkomst als de ander zijn verplichting simpelweg niet meer kan nakomen. Immers, u kunt opschorting zien als een pressiemiddel. U komt voorlopig uw prestatie niet na met als doel de ander ertoe te bewegen alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Als er geen mogelijkheid is om de verplichting in te lossen, dan kunt u wellicht de overeenkomst ontbinden.

Juridisch advies over het opschortingsrecht?

Komt uw wederpartij zijn verplichtingen niet na en overweegt u een beroep te doen op het opschortingsrecht? Of beroept uw tegenpartij zich onterecht op een opschortingsrecht? Een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht kan u adviseren over te nemen maatregelen. Maak gerust even een afspraak op ons advocatenkantoor in Breda, waar onze advocaten u juridisch advies kunnen geven onder het genot van een kopje koffie.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This