Mag ik een beroep doen op een retentierecht?

De garagehouder die de auto niet teruggeeft zolang niet betaald is. De aannemer die de nieuw gebouwde woning niet oplevert zolang de laatste facturen niet zijn voldaan. Het zijn de meest voorkomende voorbeelden van de uitoefening van een retentierecht. Een beroep op een retentierecht kan een nuttig middel zijn om ervoor te zorgen dat de ander zijn betalingsverplichting nakomt. Een advocaat van RST Advocaten kan u hierover juridisch advies geven en u zo nodig bijstaan in een juridisch geschil over het retentierecht.

 

Wat houdt het recht van retentie in?

Wanneer u nog een geldvordering heeft op een ander en u tegelijkertijd een zaak van die ander in uw bezit heeft, kunt u mogelijk een beroep doen op het retentierecht. Dit is een bijzonder soort opschortingsrecht dat u achter de hand heeft om de ander ertoe te bewegen alsnog te betalen. Het houdt in dat u de zaak onder zich houdt totdat uw vordering voldaan is. U schort uw verplichting tot teruggave op tot de ander aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In dat geval bent u de schuldeiser (ook wel: de retentor) en is de persoon van wie u nog geld krijgt de schuldenaar.

 

De vereisten voor een beroep op het retentierecht

Er zijn drie eisen om het retentierecht te kunnen uitoefenen:

  1. er moet sprake zijn van een opeisbare vordering. Voorbeeld: als er is afgesproken dat het bedrag uiterlijk op 15 juni moet worden betaald, is de vordering op 13 juni nog niet opeisbaar (er zijn uitzonderingen mogelijk op dit vereiste);
  2. er moet voldoende samenhang zijn tussen de zaak waarop het retentierecht wordt uitgeoefend en de betreffende vordering;
  3. de retentor moet feitelijke macht over de zaak uitoefenen (in zijn bezit hebben). Dit betekent dat ‘afgifte’ nodig is om de zaak weer in de macht van de schuldenaar of de rechthebbende te brengen.

 

Het risico in geval van een onterecht beroep op het retentierecht

Het doorlopen van de hierboven genoemde vereisten is van groot belang. Blijkt namelijk dat u ten onrechte een beroep heeft gedaan op uw retentierecht, dan bent u in verzuim. Dat betekent dat u ten onrechte niet aan uw teruggaveverplichting heeft voldaan. Uw wederpartij kan -zonder dat zij een ingebrekestelling heeft verstuurd- bijvoorbeeld een schadevergoeding vorderen. 

 

Heb ik iets aan mijn retentierecht als er sprake is van een faillissement?

Het retentierecht is een vreemde eend in de bijt in geval van een faillissement van de schuldenaar. Het retentierecht vervalt niet zodra er een faillissement is uitgesproken. Echter, de curator in het faillissement heeft op grond van de Faillissementswet de bevoegdheid om het goed waarop u het retentierecht uitoefent op te eisen. Het gevolg is dat de curator het goed gaat verkopen. U kunt uw vordering indienen in het faillissement en u heeft dan een voorrecht. De faillissementskosten worden eerst van de opbrengst voldaan en vervolgens kunt u uw vordering verhalen op de opbrengst. De retentor kan een redelijke termijn stellen aan de curator waarbinnen de curator de zaak kan opeisen en verkopen. Laat de curator de termijn verstrijken, dan kan de retentor de zaak zelf verkopen en zich op de opbrengst -buiten de faillissementsboedel om- verhalen.

 

Juridisch advies over het retentierecht? 

Komt uw wederpartij zijn (betalings)verplichting niet na en overweegt u een beroep te doen op het retentierecht? Wilt u een termijn stellen aan de curator om de zaak waarop u het retentierecht uitoefent op te eisen? Een advocaat van onze secties ondernemingsrecht en insolventierecht kan u adviseren over te nemen maatregelen. Maak gerust even een afspraak op ons advocatenkantoor in Breda, waar onze advocaten u juridisch advies kunnen geven onder het genot van een kopje koffie.

 

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This