Wanneer mag de bank mijn krediet opzeggen?

Het merendeel van de Nederlandse ondernemingen heeft wel een financiering of lening van de bank. Zegt de bank het krediet op, dan betekent dat veelal het faillissement van het bedrijf. Wanneer mag de bank de financiering van uw onderneming opzeggen? En kunt u nog iets doen tegen het opzeggen van het krediet? Onze advocaten Insolventierecht geven juridisch advies en juridische bijstand in situaties van kredietopzegging door de bank.

Mag de bank het krediet onmiddellijk opzeggen?

In de Bank Voorwaarden die alle banken hanteren staan allerlei gronden genoemd op basis waarvan de bank onmiddellijk het krediet mag opzeggen. Dat zijn soms logische redenen zoals het faillissement van een vennootschap die onderdeel uitmaakt van een groepsfinanciering. Te denken valt ook aan een onderneming die gewoonweg niet meer te redden is of waar fraude aan het licht komt.
De opzeggingsbevoegdheid van de bank ten aanzien van de financiering ligt er dan wel dik bovenop. Maar de opzeggingsbevoegdheid van banken is vaak zo ruim omschreven dat zij wel een zorgplicht hebben bij de opzegging van een kredietovereenkomst of geldlening.

Hoe ver strekt de zorgplicht van de bank bij opzegging van een financiering?

In de rechtspraak zijn een aantal criteria ontwikkeld waar banken op moeten letten  bij de opzegging van een kredietovereenkomst. De redelijkheid en billijkheid en de concrete omstandigheden van het geval moeten maken dat de bank een zwaarwegende grond heeft voor opzegging van een financiering en zij heeft vanwege haar positie in het maatschappelijke betalingsverkeer een bijzondere zorgplicht jegens haar klanten. Aspecten die spelen bij de vraag hoe ver die zorgplicht gaat zijn o.a.:

  • de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie;
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toeneming van het bancaire kredietrisico, waarbij met name van belang zal zijn of er voldoende dekking door zekerheid bestaat dan wel kan worden verleend en de mate van waarschijnlijkheid of en in welke omvang deze zal blijven bestaan;
  • of en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar is tekortgeschoten (bijvoorbeeld door (structurele en/of ruime) overschrijding van de kredietlimiet);
  • de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de opzegging en de wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer, of de bank door eigen gedragingen (zoals toelating van overschrijding van de kredietlimiet) verwachtingen heeft gewekt en of en in welke mate de bank de kredietnemer tevoren heeft gewaarschuwd;
  • de kansen dat de onderneming van de kredietnemer, al of niet na reorganisatie of doorstart, zal overleven en de mate waarin de kredietnemer een reorganisatie heeft opgestart;
  • welke termijn de kredietnemer krijgt om een andere (huis-) bankier te zoeken en welke ernstige financiële problemen voor de kredietnemer (zullen) ontstaan indien hij zijn financieringsbehoefte niet op korte termijn elders kan onderbrengen  “en” andere maatschappelijke belangen (waaronder het voortbestaan van de werkgelegenheid).

Bovenstaande aspecten spelen ook een rol bij de vraag of een bank een krediet wel meteen mag opzeggen of bij de opzegging van de financiering een redelijke opzegtermijn moet hanteren om de kans te geven de onderneming elders een herfinanciering te laten krijgen. Een advocaat Insolventierecht van ons kantoor kan voor u juridisch beoordelen in hoeverre bovenstaande criteria van toepassing zijn in uw situatie en daarover juridisch advies geven.

Wat kan ik doen tegen een opzegging van de financiering door de bank?

Een advocaat van onze afdeling faillissementen heeft veel ervaring met de opzegging van kredieten en financieringen door banken. Zij voorzien u graag van juridisch advies over acties die u kunt ondernemen om het opzeggen van financieringen, kredieten en geldleningen tegen te gaan. Een advocaat kan juridische bijstand verlenen in de gesprekken over kredietopzegging met de bank, maar kan u ook juridisch advies geven over een eventuele procedure in kort geding tegen de bank om de kredietopzegging aan te vechten en meer ruimte te krijgen. Verder kan een insolventieadvocaat u juridisch advies geven over de gevolgen van een faillissement of een eventuele doorstart. Denk ook aan uw eventuele borgstelling bij opzegging van een financiering.

Zoek een advocaat in Breda voor juridisch advies opzegging krediet, financiering of lening

Ons advocatenkantoor te Breda beschikt over een aantal gespecialiseerde advocaten die ieder als advocaat juridisch advies kunnen geven bij een (dreigende) opzegging van een krediet door de bank of de gevolgen van het opzeggen van een financiering of lening door de bank. Neem vrijblijvend contact op om uw situatie eens juridisch te laten beoordelen.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This