Bestuur van de VvE

Bevoegdheid bestuur VvE

Het bestuur van de vereniging van eigenaars mag de VvE vertegenwoordigen bij handelingen met derden. Dit is echter alleen toegestaan als dit blijkt uit de akte van splitsing dan wel de vergadering van eigenaars hiertoe de nodige besluiten over heeft genomen.

Ofwel de bevoegdheden van een bestuur van een vereniging van eigenaars blijken uit de akte en uit de besluiten (lees daartoe de notulen) van de vergadering van eigenaars.

Hierbij neemt het bestuur een juridisch andere positie in dan het bestuur van een ‘gewone’ vereniging.

Bij RST advocaten hebben wij in appartementsrecht gespecialiseerde advocaten die op maat de omvang van de bevoegdheid van het bestuur kunnen adviseren.

 

Taken van het bestuur:

De taken van het bestuur zijn veelal de volgende:

  • taken zoals vastgelegd in de akte van splitsing;
  • beheer van de middelen van de VvE;
  • zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.

 

Bestuur van de VvE

Het bestuur van de VvE wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat dit er twee of meer zullen zijn. De basis van de regeling volgt uit artikel 5:131 lid 1 BW. Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars veelal uit de leden benoemd en kan altijd door haar worden geschorst of ontslagen. Dit laatste geldt niet voor de administratief beheerder, tenzij deze tevens als bestuurslid is benoemd.

 

Beperkte bevoegdheid van de VvE

Het zogenaamde richtlijnenstelsel – de regels die voor vertegenwoordiging voor andere rechtspersonen gelden – is voor de bestuurder van een VvE niet van toepassing. De omvang van de bevoegdheid van het bestuur van de VvE is dan ook niet te vergelijken met die van een gewone vereniging. De bevoegdheid van de bestuurder van de VvE is beperkt door de akte van splitsing. De vergadering van eigenaars kan verder het bestuur in bevoegdheid beperken of aanwijzingen geven. Reden hiervan is het gedwongen lidmaatschap van een appartementseigenaar van de VvE en de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de VvE. Hierin verschilt een VvE van andere verenigingen en rechtspersonen.

 

Derdenbescherming?

Derden worden beschermd als de bestuurder in strijd met zijn bevoegdheid handelt waartoe hij niet bevoegd is, in die zin dat de beperking van een bevoegdheid bij akte van splitsing aan een derde kan worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor besluiten van de vergadering van eigenaars die de derde bekend waren, waarbij op de derde overigens een informatieplicht rust

 

Behoorlijke vervulling van taken door bestuur noodzakelijk

De bestuurder moet haar taken behoorlijk vervullen op grond van artikel 2:9 BW. Zijn er meer bestuurders, dan zijn deze volgens de wet hoofdelijk aansprakelijk indien de taken waarin zij faalden tot een gezamenlijke werkkring behoorden. Of zij onderling hun taken verdelen, doet hieraan niets af. Een bestuurder is niet aansprakelijk als de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

 

Bijzondere taken van het bestuur

Het bestuur dient voor inschrijving dan wel wijziging van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zorg te dragen. Het bestuur dient in elk geval de opstalverzekering op naam van de gezamenlijke eigenaars af te sluiten.

 

Juridisch advies

Zorg binnen uw VvE dat de bevoegdheden van het bestuur naar behoren worden nagekomen, voorkom vertegenwoordigingsproblemen en andere problemen bij beheer van het complex en de VvE en win bij twijfel tijdig advies in bij RST advocaten. Twijfelt u of een bestuur bevoegd is? Neem dan contact met RST advocaten op voor advies.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This