Wat is een Vereniging van Eigenaars?

Een vereniging van eigenaars (VvE) wordt van rechtswege opgericht bij splitsing van een complex in appartementsrechten voor beheer van dat complex in het belang van de gezamenlijke eigenaars.

Voor een goed beheer van het complex is het van belang dat u de rechten en plichten die volgen uit de akte van splitsing goed uitlegt. Voor vragen over splitsingen en de rechtsgevolgen is het aan te raden u daarover goed te laten informeren. Bij de advocaten van RST advocaten kunt u dan voor snel en deskundig advies terecht.

 

Splitsing complex in appartementen

Een appartementencomplex kan eigendom zijn van 1 eigenaar. In dat geval worden de woon- of bedrijfsruimten verhuurd aan derden. In de praktijk was er behoefte aan verkoop van gedeelten van een dergelijk complex. Hiervoor zijn meerdere juridische constructies mogelijk. Voor advies op maat kunt u zich tot een van onze in vastgoed gespecialiseerde advocaten wenden.

De constructie die thans het meeste daarvoor wordt toegepast is de splitsing in appartementsrechten. Dit is een bijzondere gemeenschap en is geregeld in boek 5 van het BW als zakelijk recht. Na splitsing in appartementsrechten bij splitsingsakte, kunnen de daarbij ontstane appartementsrechten aan derden worden verkocht. Hierbij wordt die eigenaar gerechtigd voor een bij die akte van splitsing vastgesteld breukdeel in de gemeenschap en krijgt die eigenaar een recht op exclusief gebruik van een in die akte en de daaraan gehechte splitsingstekening omschreven privé gedeelte. Goed om bij twijfel over de uitleg van de akte van splitsing bij ons advies in te winnen.

 

Oprichting VvE bij splitsingsakte

Meerdere eigenaars zijn dan gezamenlijk eigenaar van het gebouw en moeten dit tezamen beheren. De wetgever heeft voor dit beheer het oprichten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) bij die akte van splitsing verplicht gesteld.

De statuten van die VvE dienen dan even zeer in die splitsingsakte te worden opgenomen.

Onderdeel van die statuten is de wijze waarop partijen afspraken kunnen maken (vergadering van eigenaars) en wie hen vertegenwoordigt (bestuur).

 

Taken van de VvE

De taken van de VvE zijn geregeld in artikel 5:126 BW:

  • Het beheer van de gemeenschap met uitzondering van privégedeelten.
  • Binnen de grenzen van haar bevoegdheid vertegenwoordigen zij de gezamenlijke eigenaars.
  • De VvE ziet toe op nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit wet en reglement.

 

Beschikkingshandelingen vallen nadrukkelijk niet tot de bevoegdheid van de VvE. Voor de omvang van het beheer en de taken van de VvE adviseren wij u graag.

 

De vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de VvE. Het bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaars uit. De vergadering van eigenaars kan het bestuur ook instructies geven.

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten (lees hier meer over nietige besluiten en lees hier meer over vernietigbare besluiten), dient over het algemeen een meerderheid van de eigenaren aanwezig te zijn (zie hiervoor de toepasselijke akte van splitsing!). Op een vergadering van eigenaars dient hoor en wederhoor plaats te vinden, met een goede zakelijke weergave daarvan in notulen. Rechtsgeldige besluiten worden genomen met een meerderheid van de aanwezige stemmen, tenzij anders bij akte van splitsing is vastgelegd.

Een afwijkend quorum is veelal voorgeschreven bij besluiten tot het doen van uitgaven die buiten het onderhoud vallen en een bepaald bedrag te boven gaan.

Voor advies over de wijze van uitschrijven van de vergadering van eigenaar en de gevolgen als dit gebrekkig is, zijn wij u graag van dienst.

 

Juridische adviezen en bijstand in procedures.

RST advocaten geeft u graag juridisch advies over appartementsrecht. Adviseert u graag over de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaars en haar leden en de gebruikers van de appartementsrechten. Ook kan een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht u adviseren over slapende VvE’s. Mocht een procedure worden gestart tegen de VvE kan één van onze advocaten te Breda voor uw VvE verweer voeren (contact).

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This