Incasso van bijdragen van leden aan de VvE

Ledenbijdragen

Appartementseigenaars zijn bijdragen aan de VvE verschuldigd.

De advocaten te Breda staan u graag bij in een procedure voor de incassering van bijdragen die aan de VvE verschuldigd zijn. De praktijk leert dat kennis van het appartementsrecht noodzakelijk is om bij inning van die bijdragen goed verweer te kunnen voeren. Voorkom afwijzing door bijstand van in appartementsrecht gespecialiseerde advocaten van RST advocaten.

 

Procedure tot incasso van bijdragen van leden aan de VvE

Indien een appartementseigenaar zijn bijdrage niet betaalt kan, bij uitblijven van betaling na verzoeken tot betaling / sommaties aan het betreffend lid, daartoe een procedure worden gevoerd tot inning van die achterstallige bijdragen.

Voor inning van de bijdragen geldt even zeer dat de vergadering van eigenaars hiervoor een machtiging moeten hebben verleend, tenzij uit de splitsingsakte blijkt dat dit niet noodzakelijk is; verder gelden dezelfde regels als voor het incasseren van andere geldbedragen.

Over de achterstand is de nalatig betaler rente verschuldigd. De omvang daarvan is indien MR 2017 van toepassing is, wettelijke rente met een minimum van € 10,=. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen even zeer voor rekening van de nalatig betaler met inachtneming van de wet en reglement van splitsing.

Na rechterlijke uitspraak, vonnis, kan de daarin toegewezen vordering op een nalatig betaler worden verhaald.

 

Verhaal van een vordering op een nalatig betaler

Verhaal van de toegewezen vordering kan indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, dan wel onaantastbaar vaststaat. De deurwaarder betekent het vonnis aan de nalatig betaler. Indien tijdige betaling dan uitblijft wordt er beslag gelegd op bijvoorbeeld een bankrekening of op het appartementsrecht dat in eigendom is van de nalatig betaler.

Na  overdracht van het appartementsrecht zal de achterstand niet verder oplopen en wordt de koper op grond van een verklaring van de notaris hoofdelijk aansprakelijk voor het lopende en voorafgaande boekjaar. De VvE zal hiermee geheel of gedeeltelijk haar vordering betaald krijgen.

 

Juridisch advies bij incasso van bijdragen

Incasso van bijdragen kan bij de kantonrechter door de VvE zelf dan wel door een deurwaarder worden gevorderd. De praktijk leert echter dat in voorkomende gevallen bijstand van een in appartementsrecht gespecialiseerde advocaat tot een beter resultaat leidt. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This