Bijdragen van appartementseigenaars aan de VvE

Leden van een VvE moeten bijdragen in de gezamenlijke schulden en kosten. De omvang wordt vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Bij twijfel over de soort en omvang van de bijdragen van leden aan de VvE kunnen de advocaten van RST u daarover nader adviseren. Tevens kan ons advocatenkantoor u nader adviseren over verrekening dan wel opschorting van de betalingsverplichting van het lid aan de VvE met vorderingen van dat lid op de VvE, over het opvragen van de BTW component in de bijdragen als ook of een nieuwe eigenaar aansprakelijk is voor bijdragen van de verkoper aan de VvE.

Ledenbijdragen

Mogelijke bijdragen van leden aan de VvE zijn de volgende.

  • Jaarlijks wordt voor die schulden en kosten een begroting en exploitatierekening vastgesteld door de vergadering van eigenaars. De omvang van periodieke voorschotbijdragen die de leden aan de VvE moeten betalen blijken uit die vastgestelde begroting. Dit zijn bedragen incl. BTW. De BTW kan de VvE niet verrekenen. Een ondernemer-eigenaar kan de BTW component van bijdragen aan de VvE opvragen bij de VvE. Het betreft een zogenaamde brengschuld, de VvE noch haar bestuurder hoeft hiervoor nota’s te zenden. 
  • De definitieve bijdrage van de leden aan de VvE volgt uit vaststelling van de exploitatierekening. Een tekort moet worden aangezuiverd.
  • De eenmalige bijdragen worden vastgesteld bij vergaderbesluiten. Dit is dan voor nog te financieren opdrachten aan derden.Die opdrachten kunnen dan veelal eerst worden gegeven, nadat de gelden door de VvE zijn ontvangen (lees: de eenmalige bijdragen zijn voldaan door de leden).

Indien  een appartementseigenaar zijn bijdrage niet betaalt, kan bij uitblijven van betaling na verzoeken tot betaling / sommaties aan betreffend lid, daartoe een procedure worden gevoerd tot inning van die achterstallige bijdragen.

 

BTW component van bijdragen aan de VvE

Van een ondernemer die BTW plichtig is kan de VvE de vraag krijgen een overzicht te maken van de BTW component in bijdragen die dat lid aan de VvE verschuldigd is. Zo’n opgave wordt dan over een boekjaar verstrekt en komt voor rekening en risico van die  ondernemer. Bij de opgave worden dan kopieën verstrekt van de inkoopfacturen die betrekking hebben op de door de Vereniging betaalde en aan die eigenaar doorberekende omzetbelasting.

 

Geen verrekening/opschorting van bijdragen aan de VvE

Een nalatig betaler met klachten over of vorderingen op de VvE of de gezamenlijke eigenaars kan veelal niet onder zijn de betalingsverplichting uitkomen met een beroep op verrekening of opschorting. In de modelreglementen is dit uitgesloten. Bovendien is er vaak geen sprake van een opeisbare vordering van dat lid op de VvE.

 

Overdracht van een appartementsrecht

Bij overdracht van een appartementsrecht komt het helaas vaak voor dat er nog een achterstand is in betaling van bijdragen aan de VvE. Goed is dan om te weten dat de verkoper en koper hoofdelijk aansprakelijk zijn voor in elk geval de periodieke voorschotbijdragen van het lopend en voorafgaand boekjaar. Ook heeft de nieuwe eigenaar verder recht en belang bij informatie over de financiën van de VvE en tot hoever zijn aansprakelijkheid strekt. Dit zal die nieuwe eigenaar blijken uit de verklaring die de notaris aan de akte van levering moet hechten, met opgave van de achterstand in bijdragen, omvang reservefonds en deel waarin de aansprakelijkheid in een eventuele geldlening van de VvE van verkoper op koper overgaat. Hierbij gaat de notaris af op de opgave van het bestuur van de VvE daarover.

 

Juridisch advies over de door leden van de VvE aan de VvE verschuldigde bijdragen

Van groot belang is dat de juiste bijdragen worden opgelegd en geïnd. Ook is van belang dat op de juiste manier daarvoor vergaderbesluiten worden genomen en in de begroting en jaarrekening wordt vastgelegd. Bij onduidelijkheden of geschillen daarover staan wij RST advocaten als gespecialiseerde advocaten in appartementsrecht te  Breda u graag bij (contact).

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This