Corona en juridisch advies over ondernemingsrecht en faillissementen

De kredietverzekeraars hebben vanwege de coronacrisis al een forse stijging van het aantal faillissementen aangekondigd. Niet iedere onderneming heeft sinds de vorige crisis voldoende vet op de botten opgebouwd en de zware maatregelen van onze regering zullen snel het kaft van het koren scheiden. En waar dominostenen om gaan vallen, zullen er meer gaan volgen. In deze tijden kan een faillissement ineens om de hoek staan. Waar moet u als bestuurder van een onderneming  aan denken bij een dreigend faillissement?

Juridisch advies door een advocaat van ons kantoor kan u de gewenste hulp bieden en wellicht door deze zware tijd loodsen.

Neem contact op met Ernst Butterman (06-53290106) of Corine Mascini (06-12563244)

Mijn debiteuren betalen niet onder het mom van “corona”; wat moet ik doen?

Verplichtingen lopen ook in deze corona-tijd gewoon door. Uitzonderingen zijn situaties waarin een beroep kan worden gedaan op overmacht of onvoorziene omstandigheden. Het niet betalen van een rekening zal daar niet snel onder vallen. Coulance met de inderdaad door corona getroffen debiteuren siert de schuldeiser, maar helaas zal corona ook vaak worden misbruikt als argument om niet te (hoeven) betalen of kortingen te bedingen. Uiteindelijk mag uw eigen onderneming niet door coulance in gevaar worden gebracht. Dat zou bij een eventueel daaropvolgend faillissement bestuurdersaansprakelijkheid kunnen opleveren.

Maak duidelijke schriftelijke betalingsregelingen met harde termijnen. Misbruikt een debiteur het corona-argument, zorg dan dat hij een verzoek tot korting schriftelijk doet. Daarmee zal hij het openstaande bedrag erkennen en ligt de weg open voor een onbetwiste gerechtelijke incasso of (nog sneller) een faillissementsaanvraag.  Het indienen van een faillissementsaanvraag als schuldeiser is een zeer effectieve incassomethode en in de meeste gevallen worden ter voorkoming daarvan ook alle juridische kosten vergoed door de debiteur.

Verplichtingen lopen ook in deze corona-tijd gewoon door. Uitzonderingen zijn situaties waarin een beroep kan worden gedaan op overmacht of onvoorziene omstandigheden. Het niet betalen van een rekening zal daar niet snel onder vallen. Coulance met de inderdaad door corona getroffen debiteuren siert de schuldeiser, maar helaas zal corona ook vaak worden misbruikt als argument om niet te (hoeven) betalen of kortingen te bedingen. Uiteindelijk mag uw eigen onderneming niet door coulance in gevaar worden gebracht. Dat zou bij een eventueel daaropvolgend faillissement bestuurdersaansprakelijkheid kunnen opleveren. Maak duidelijke schriftelijke betalingsregelingen met harde termijnen. Misbruikt een debiteur het corona-argument, zorg dan dat hij een verzoek tot korting schriftelijk doet. Daarmee zal hij het openstaande bedrag erkennen en ligt de weg open voor een onbetwiste gerechtelijke incasso of (nog sneller) een faillissementsaanvraag.  Het indienen van een faillissementsaanvraag als schuldeiser is een zeer effectieve incassomethode en in de meeste gevallen worden ter voorkoming daarvan ook alle juridische kosten vergoed door de debiteur.

Mijn wederpartij komt zijn contractuele verplichtingen niet na vanwege corona; wat te doen?

Het is natuurlijk mogelijk dat contractuele verplichtingen (anders dan betaling) niet kunnen worden nagekomen  door de overheidsmaatregelen. Nakoming kan dan achterwege blijven als er sprake is van overmacht of in geval nakoming van een prestatie praktisch erg bezwaarlijk is en nakoming niet op een alternatieve wijze kan geschieden. Bij overmacht kan de schuldenaar niet worden verweten dat hij niet kan nakomen. Denk bijvoorbeeld aan de sportschool die niet aan haar abonnementsverplichtingen kan voldoen vanwege de overheidsmaatregelen. Nakoming of schade kan dan niet worden gevorderd door de abonnementhouder, maar ontbinding wel.

Denkbaar is ook dat er wel kan worden nagekomen, maar dat dat meer tijd en geld kost. Als je inkoop uit China komt en de grenzen dicht worden gesteld, dan kun je misschien ook duurder inkopen in Nederland. Dan is er geen overmacht. Een beroep op ontbinding of wijziging van de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden zal ook niet snel slagen. Dat wordt terughoudend beoordeeld en dan moet er echt sprake zijn van een onmogelijkheid om na te komen wegens onvoorziene omstandigheden of een praktisch te bezwaarlijke nakoming.

Ik voorzie dat ik mijn schulden op korte termijn niet meer kan betalen; wat moet ik doen?

Praat onmiddellijk met een faillissementsadvocaat van ons kantoor en laat u op maat informeren over de gevolgen van een faillissement en over de mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Wellicht kan een dwangakkoord in een surseance van betaling een oplossing zijn. Laat u informeren over de gevaren van bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement en over wat u wel en niet mag in het zicht van een faillissement. Deze periode is voor een bestuurder heel risicovol en zit ook vol strafrechtelijke gevaren. Wat staat u na een faillissement te wachten? Wat gaat een curator doen? Hoe werkt een faillissement? Loopt u privé risico als ondernemer in het kader van de bankfinanciering? Loopt u fiscaal risico? Als één onderneming uit een groep failliet gaat, lopen de andere ondernemingen dan ook gevaar? Hoe kan ik mijn rekening-courant schuld wegpoetsen op een verantwoorde manier? Een uurtje praten met een advocaat faillissementsrecht van ons kantoor kan u de gewenste inzichten geven en misschien wel het begin van een oplossing zijn. Soms kan – als er nog een beetje geld is – een oplossing om de hoek liggen. Wees er dus snel bij!

Waarop moet ik letten in deze corona-tijd als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid?

Het kan zijn dat u in het geval van een faillissement van uw onderneming als bestuurder aansprakelijk bent jegens een individuele schuldeiser van uw onderneming of jegens de curator voor alle schulden in het faillissement. In dit laatste geval moet u uw taken als bestuurder onbehoorlijk hebben vervuld (in de volksmond: wanbeleid of onbehoorlijk bestuur) en dat onbehoorlijk bestuur moet ook een belangrijke oorzaak zijn geweest van het faillissement. In het geval van corona moet u dan denken aan het niet gebruik maken van fondsen die de overheid voor u als ondernemer in het leven heeft geroepen en die een faillissement hadden kunnen voorkomen.

Verder kan onbehoorlijk bestuur van alles zijn. Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een individuele schuldeiser kan het geval zijn indien een bestuurder zijn BV schulden of verplichtingen laat aangaan waarvan hij moest voorzien dat de vennootschap deze niet kan nakomen. Denk in deze tijden van corona en sluiting van grenzen aan een bestuurder die er ten onrechte op speculeert dat deze grenzen binnenkort wel weer open gaan en met zijn reisorganisatie op aanbetaling een groepsreisje naar het buitenland organiseert. Als dat reisje in juni 2020 zal plaatsvinden zal hij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de terugbetaling van de aanbetaling als zijn vennootschap in de tussentijd failliet is verklaard.

Voor meer voorbeelden over de bestuurdersaansprakelijkheid jegens individuele schuldeisers van de vennootschap, klik hier.

Vergeet ook niet betalingsonmacht te melden als u de fiscus niet kunt betalen. Dit voorkomt mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid jegens de Belastingdienst.

Moet ik in deze tijd van corona een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nemen?

Dat kan verstandig zijn. Dit kost slechts enkele honderden euro’s en kan u gemoedsrust geven als bestuurder. Maar houd er wel rekening mee dat alleen onbehoorlijk bestuur wordt gedekt dat plaatsvindt na het afsluiten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Als u bijvoorbeeld vóór die tijd al een jaarrekening te laat hebt gedeponeerd, dan is het onbehoorlijk bestuur al gepleegd vóór het afsluiten van de verzekering en keert de verzekeraar mogelijk niet uit. Het niet tijdig deponeren van een jaarrekening (en ook het niet bijhouden van een deugdelijke administratie) is onbehoorlijk bestuur op grond van de wet.

Wat moet ik doen als ik een eenmanszaak of vennootschap onder firma heb en ik ga failliet?

Een faillissement van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) leidt tot een privé-faillissement van de ondernemer of vennoten. Dat heeft dus gevolgen voor uw privévermogen, uw huis, uw auto en zal uw gezin ook in het dagelijks leven fors raken. U kunt wellicht uw heil zoeken tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), wat in feite een soort privé-faillissement is waarbij u na drie jaar – als u de regels van de WSNP hebt nageleefd – schuldenvrij wordt. Een advocaat faillissementsrecht van ons kantoor kan u met spoed in de WSNP krijgen, maar kan wellicht ook voorkomen dat u gebruik moet maken van de WSNP of failliet wordt verklaard. Vaak kan een insolventieadvocaat met weinig financiële middelen nog een dwangakkoord voor u regelen met de schuldeisers. Omdat iedere insolventieadvocaat van ons kantoor ook optreedt als curator in faillissementen of bewindvoerder in schuldsaneringen, kunt u bij ons kantoor bij uitstek terecht voor  juridisch advies over het voorkomen van een faillissement van een eenmanszaak of VOF in deze corona-tijd.

 

 

Tijdens de coronacrisis wordt het houden van een fysieke aandeelhoudersvergadering afgeraden. Welke alternatieve heeft u?

De maatregelen rondom de coronacrisis maken het onwenselijk om een aandeelhoudersvergadering fysiek door te laten gaan. Als verplaatsing van de AVA niet mogelijk of niet wenselijk is, zijn er een aantal andere mogelijkheden om toch tot besluitvorming te komen.

Allereerst kan gebruik worden gemaakt van volmachten met een steminstructie (artikel 2:227 BW). Zo kan één persoon worden aangewezen om namens een groep te stemmen op de AVA. Check wel even uw statuten. Mogelijk is hier een beperking opgenomen ten aanzien van het zich laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Een andere mogelijkheid is dat (een deel van) de aandeelhouders deelnemen aan de AVA (artikel 2:227a BW). Dit wordt ook wel een hybride vergadering genoemd, omdat er nog steeds een fysieke AVA plaatsvindt. Ook hiervoor geldt dat de statuten een bepaling moet bevatten die deze wijze van vergaderen mogelijk maakt. Helaas is een geheel virtuele AVA nog niet mogelijk. De overheid is bezig met een noodwet die dit wel mogelijk maakt. Het is dus in deze tijd aan te raden om zo min mogelijk partijen fysiek bij de AVA aanwezig te laten zijn. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen alleen het bestuur fysiek samen te laten komen en alle aandeelhouders elektronisch “in te laten bellen”.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en vereisten van een hybride AVA, neem dan contact op!

Door de coronacrisis wil ik de WSNP in, maar het duurt te lang of de gemeente weigert te helpen?

Een advocaat faillissementsrecht van ons kantoor kan u daar heel snel bij helpen. De gemeente moet een minnelijk traject met u doorlopen, hetgeen zoveel betekent dat zij uw schuldeisers een voorstel moet doen waarbij zij van u een bedrag ontvangen en uw schulden worden kwijtgescholden. U heeft de gemeente echter niet nodig omdat een insolventieadvocaat wettelijk gezien haar rol ook mag vervullen. Waar de gemeente (of de gemeentelijke kredietbank) bij de aanvraag van een WSNP hulpbehoevenden wegstuurt omdat zij nog een eenmanszaak op hun naam hebben, aandelen hebben of een huis hebben, is dat volkomen ten onrechte. En als een gemeentelijk traject dan succesvol wordt afgewerkt, dan is men vaak een jaar of langer onderweg geweest. Dat is veel te lang.

Lees hier meer.

Welke steunmaatregelen zijn er voor u als ondernemer?

De overheid is de afgelopen periode met een pakket aan maatregelen gekomen om u als ondernemer in deze coronacrisis te steunen. Wij geven u graag een overzicht:

  1. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met behulp van de NOW kunt u mogelijk een deel van uw loonkosten vergoed krijgen. Lees hier alles over de NOW.
  2. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Deze regeling is in het leven geroepen om ondernemingen te steunen die geen aanvullende banklening kunnen krijgen. Via deze regeling kan uw bank 50% staatsgarantie krijgen op de lening die zij u verstrekt.
  3. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Als zelfstandige kunt u voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Uw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum, zonder dat er een vermogens- of partnertoets wordt uitgevoerd.
  4. Versoepeling uitstel van betaling belastingen. Ook de belastingdienst past (tijdelijk) versoepelde maatregelen toe. Zodra u een aanslag ontvangt kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Invordering zal dan direct worden gestopt. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Verder is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Let wel op! Zorg ervoor dat u altijd tijdig melding betalingsonmacht doet!

Verder is er nog overleg gaande over een compensatieregeling voor getroffen sectoren.

Juridisch advies tijdens Corona

Met al uw juridische vragen tijdens de coronacrisis helpen wij u graag. Een oriënterend/vrijblijvend gesprek met één van onze advocaten/curatoren brengt u vaak al veel rust!
U kunt ons natuurlijk ook bellen 076 5220511

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This