• De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid zorgt ervoor dat een werkgever bij een omzetdaling van minimaal 20% gedurende 3 maanden een tegemoetkoming in loonkosten kan ontvangen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Bijvoorbeeld; werkgever X heeft 40 % omzetverlies en totale loonkosten van € 100.000 per maand (incl. 30% verhoging). Op basis van NOW bedraagt het voorschot op de subsidie € 28.800 per maand met een nabetaling van € 7.200,- (totaal € 36.000 per maand). De subsidieverstrekking duurt 3 maanden;
 • Een aanvraag kan vanaf vandaag (6 april) tot uiterlijk 31 mei 2020 worden ingediend;
 • Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie in 3 termijnen. Het UWV tracht dit te behalen binnen 2 – 4 weken maar de formele beslistermijn is 13 weken;

 

Dit vraagt van u als ondernemer/werkgever om vooruit te denken:

 • Om de aanvraag in te dienen moet u een inschatting maken van het omzetverlies. Als de omzetdaling hoger uitvalt dan de inschatting zal er een nabetaling plaatsvinden. Als de omzetdaling lager uitvalt zal een terugvordering plaatsvinden.
 • Als u besluit gebruik te maken van de NOW realiseert u zich dan dat als u toch ontslag voor werknemers aanvraagt -op bedrijfseconomische gronden– u een boete (50%) krijgt.
 • Is de subsidie op basis van NOW onvoldoende? Overweeg om te reorganiseren in plaats van gebruik te maken van de NOW. Aandachtspunten zijn o.a.:  het geven van een toelichting waarom u heeft afgezien van de NOW en u moet aantonen dat er binnen 26 weken geen verbetering zal optreden. Ook krijgt u te maken met de doorlooptijd van het UWV, de opzegtermijn en de transitievergoeding.
 • Proeftijdontslag, tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengen en in onderling overleg beëindigen (met een vaststellingsovereenkomst) is toegestaan. De overheid tracht wel te stimuleren de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (bijv. doorbetalen flexkrachten). Let op: een daling in de loonsom betekent minder subsidie.

NOW berekenen? Volg het eenvoudige NOW-stappenplan:

 1. Om de NOW te berekenen bepaal je eerst de meetperiode door een inschatting van de grootste omzetdaling te maken van de rechtspersoon/concern (groep):
  1 maart -1 mei 2020 of
  1 april – 30 juni 2020 of
  1 mei – 31 juli 2020;
 2. Bepaal de omzetdaling door voor de gekozen periode van drie maanden een inschatting van de toekomstige omzet(daling) te maken. De verwachte omzet wordt vergeleken met 25% van de totale jaaromzet van 2019. Bereken het omzetverlies in procenten:
 3. Omzetdaling % = ingeschatte netto omzet meetperiode ÷ (netto omzet 2019 ÷ 4). De aanvraag kan worden gedaan bij een omzetdaling van (gemiddeld) >20%. De reden van de omzetdaling is niet relevant;
 4. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling. Hoe groter de omzetdaling hoe hoger de subsidie:
  100% omzetverlies = 90% vergoed
  50% omzetverlies = 45% vergoed (50% van 90% van de loonkosten)
  20% omzetverlies = 18% vergoed (20% van 90% van de loonkosten);
 5. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon (SV-loon) van januari 2020 (zonder vakantiegeld) uitgegaan. Loon boven € 9.538,- bruto per maand komt niet voor subsidie in aanmerking;
 6. Formule berekening hoogte subsidie: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
  A = verwachte omzetdaling;
  B = de loonsom;
  3 = aantal maanden;
  1,3 = aanvullende werkgeverslasten zoals werkgeverspremies, pensioen, vakantiegeld worden ook gecompenseerd. Hiervoor wordt een opslag van 30% gehanteerd;
  0,9 = 90%;
 7. Informeer OR/PVT of werknemers;
 8. Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie in 3 termijnen. Het UWV tracht dit te behalen binnen 2 – 4 weken maar de formele beslistermijn is 13 weken;
 9. Vraag uiterlijk binnen 24 weken na het einde van de meetperiode met definitieve gegevens van de omzetdaling (bij grote bedrijven met accountantsverklaring) de definitieve subsidie aan. Een daling van de loonsom in de periode 1 maart – 31 mei 2020 ten opzichte van refertemaand januari 2020 (bijvoorbeeld door proeftijdontslag of oproepkrachten zijn niet doorbetaald), heeft dus een vermindering van subsidie tot gevolg. Voor een stijging van de loonsom na januari 2020 (bijvoorbeeld werknemers aangenomen na januari 2020) kan je geen subsidie krijgen.
 10. Tegen de beslissing van het UWV kan bezwaar worden ingediend.

 

Datum: 6 april 2020

Pin It on Pinterest

Share This