De bedrijfsactiviteiten zijn wél nog rendabel, maar de schuldenlast is torenhoog. Een faillissement lijkt dichtbij te komen. Schuldeisers van een onderneming krijgen zelden een (gedeeltelijke) uitkering van hun vordering zodra een faillissement uitgesproken wordt. Maar daar lijkt verandering in te komen… de WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden.

 

De procedure van de WHOA

In het kort, biedt de WHOA aan de schuldenaar de mogelijkheid om een akkoord door de rechter te laten homologeren ondanks dat wellicht niet alle schuldeisers met het voorstel instemmen. Een dwangakkoord dus. Het doel daarvan is het voorkomen van faillissementen.

De stemming in groepen schuldeisers
De schuldenaar zal eerst aan alle schuldeisers of slechts aan een groep schuldeisers een voorstel doen tot het wijzigen van de rechten en vorderingen die de schuldeisers hebben. Daarbij is het de bedoeling dat schuldeisers met verschillende rechten worden ingedeeld in verschillende groepen. Zo kan aan iedere groep een passend voorstel worden gedaan.

Vervolgens is het aan de groepen om te stemmen over het akkoord. Een groep heeft ingestemd indien de schuldeisers die het voorstel accepteren gezamenlijk een waarde aan vorderingen vertegenwoordigen van ten minste twee derden van het totaal binnen de groep. Van belang is dat voor de totale waarde aan vorderingen binnen de groep alléén die vorderingen worden berekend waarvan de gerechtigde een stem heeft uitgebracht. Hiermee wordt bereikt dat een akkoord niet wordt tegengehouden door schuldeisers die de moeite niet nemen om zich uit te laten over het akkoord.

Homologatie door de rechter
Zodra er in ieder geval één groep schuldeisers is die het akkoord heeft geaccepteerd, dan mag de schuldenaar het akkoord voorleggen aan de rechter. Het is aan de rechter om te beoordelen of het akkoord redelijk is en of er geen schuldeisers zijn die beter afzijn in het geval van een faillissement dan in het geval van het akkoord. Bovendien zal de rechter zich afvragen of het voorstel toereikend is om een dreigend faillissement te voorkomen en of de nakoming van het akkoord voldoende gewaarborgd is. Doorstaat het voorstel de toets van de rechter, dan wordt het akkoord gehomologeerd. Dat houdt in dat het akkoord geldend wordt voor alle schuldeisers die een stem hebben uitgebracht of mochten uitbrengen.

 

Mogelijkheden die de WHOA biedt

De WHOA biedt zowel voor de schuldenaar als voor schuldeisers voordelen ten opzichte van het akkoord zoals we het kennen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • De schuldenaar kan aan de wederpartij van een overeenkomst vragen om de verplichtingen te wijzigen. Stemt de wederpartij daar niet mee in, dan kan de schuldenaar de overeenkomst opzeggen. Dat dient tegen een redelijke termijn te gebeuren. De rechter zal zich uitlaten over de vraag of de opzegging redelijk is.
  • Als de schuldenaar een lening aangaat om het akkoord rond te krijgen, dan zal het verstrekken van zekerheid voor de terugbetaling van de lening niet zomaar het vermoeden opleveren dat de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld (mocht er alsnog een faillissement volgen).
  • Homologatie door de rechter bindt alle schuldeisers aan wie het akkoord is voorgelegd. Ook preferente crediteuren kunnen worden meegenomen in het voorstel.
  • Een schuldeiser kan de rechter verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De deskundige zal onderzoeken of een redelijk akkoord kan worden aangeboden en de schuldenaar zal daaraan dienen mee te werken en informatie te verschaffen. Ook de Ondernemingsraad of aandeelhouders kunnen het initiatief nemen tot het laten benoemen van een herstructureringsdeskundige.
  • Van de stemming dient de schuldenaar een verslag te maken en binnen 7 dagen ter inzage bij de rechtbank leggen.
  • Op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve kan de rechtbank een observator benoemen. De observator houdt toezicht op de totstandkoming van een akkoord in het belang van de schuldeisers.
  • Tegenstemmende schuldeisers hebben de mogelijkheid om een verzoek tot weigering van homologatie in te dienen bij de rechter. Het verzoek is met redenen omkleed.
  • De rechter zal op verzoek van een schuldeiser uit een tegenstemmende klasse het akkoord afwijzen als die klasse, bestaande uit kleine mkb-ers, een akkoord wordt aangeboden dat minder bedraagt dan 20% en voor het uitkeren voor een zodanig klein percentage geen zwaarwegende grond is aangetoond.

 

 

Juridisch advies omtrent de WHOA

Dreigt uw onderneming failliet te gaan? Of heeft uw debiteur een akkoord aangeboden en kan u zich niet vinden in dat voorstel? Zou u juist graag zien dat uw debiteur een akkoord gaat voorbereiden? Iedere advocaat van onze sectie faillissementsrecht kan u juridisch advies geven over de te nemen stappen en zo nodig juridische bijstand verlenen bij de procedure van de WHOA. Neem gerust contact met ons op voor juridische hulp. Onder het genot van een kopje koffie op ons kantoor in Breda bespreken we graag met u de oplossingen.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This