Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De nieuwe wet biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten faillissement een dwangakkoord aan te bieden. In een eerdere bijdrage van RST advocaten kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een WHOA-traject.

In de eerste maanden dat de WHOA van kracht is, zijn een aantal uitspraken voorbij gekomen die het bespreken waard zijn. In deze bijdrage worden drie uitspraken besproken.

ECLI:NL:RBAMS:2021:84

Buiten dat de WHOA een middel is om te herstructureren, kan het ook worden ingezet om tot een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming te komen. Dat laatste had de onderneming in deze uitspraak voor ogen. Ter voorbereiding van het akkoord had de vennootschap behoefte aan een adempauze. Oud-werknemers hadden namelijk het faillissement al aangevraagd. Daardoor werd het erg lastig om een conceptakkoord op te stellen. De onderneming verzocht om een afkoelingsperiode.

Volgens de wet kan een afkoelingsperiode worden toegewezen als blijkt dat dit noodzakelijk is om de onderneming te kunnen voortzetten tijdens de voorbereidingen en onderhandelingen over een akkoord. In feite was van voortzetting van de onderneming geen sprake. Desondanks heeft de rechtbank de afkoelingsperiode toegewezen. Daarbij is verwezen naar de wetsgeschiedenis, waarin staat dat de WHOA ook kan dienen als afwikkelingsproces. Gedurende de voorbereiding van een akkoord ter afwikkeling kan een afkoelingsperiode net zo goed noodzakelijk zijn, aldus de rechtbank.

ECLI:NL:RBNNE:2021:244

Om het vertrouwen in het proces te vergroten, is het mogelijk om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De taak van een herstructureringsdeskundige is een akkoord voorbereiden, dat akkoord voorleggen aan de schuldeisers en het akkoord voorleggen aan de rechters. Het is bij die taak uiteraard van belang dat de herstructureringsdeskundige geheel onafhankelijk is van alle partijen die bij het akkoord zijn betrokken. Om dat te kunnen garanderen, is een verplichting in het leven geroepen om minimaal 2 mogelijke herstructureringsdeskundigen voor te stellen. De ondernemer die in deze uitspraak een akkoord wilde voorbereiden, had slechts één herstructureringsdeskundige genoemd in het verzoekschrift.

In eerste instantie had de rechtbank twijfels over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de herstructureringsdeskundige. Die twijfels werden ter zitting weggenomen. Dat had vooral te maken met het feit dat de herstructureringsdeskundige was aangedragen door een van de schuldeisers. Bovendien bleek ter zitting dat de andere schuldeiser akkoord was met de genoemde persoon als herstructureringsdeskundige. De rechtbank ziet op basis van die gegevens geen aanleiding om te vermoeden dat de herstructureringsdeskundige als opdrachtnemer van de schuldenaar wordt gezien. De herstructureringsdeskundige mag het akkoord gaan voorbereiden en wordt daarbij in staat geacht om de belangen van de schuldeisers te behartigen.

ECLI:NL:RBNHO:2021:1398

Het eerste WHOA akkoord is gehomologeerd. Dat betekent dat alle schuldeisers die betrokken zijn in het akkoord daaraan gebonden zijn. Het betreft een onderneming die actief is in de evenementenbranche. Zij adviseren, ontwerpen en realiseren audio- en visuele technische producties voor grootschalige evenementen. Sinds de eerste coronamaatregelen zijn de bedrijfsactiviteiten van de onderneming stil gevallen. Voorafgaand aan het WHOA-traject heeft de onderneming al enkele reorganisatie stappen doorlopen, maar met onvoldoende succes. Er is daarom een akkoord voorgesteld.

Een grote groep schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd. Eén van de schuldeisers heeft echter bezwaar gemaakt tegen het homologeren van het akkoord. De rechtbank stelt allereerst vast dat er een zuiver besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden; de schuldeisers zijn naar behoren in kennis gesteld van de akkoordprocedure, ze hebben gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen en hebben de datum ontvangen waarop de rechtbank het homologatieverzoek gaat behandelen. Vervolgens heeft de rechter zich ten aanzien van de tegenstemmende schuldeiser afgevraagd of een faillissement wellicht voordeliger is voor hem dan het akkoord. De conclusie is dat dit niet het geval is. Bij een faillissement zou de schuldeiser niks terug zien van zijn vordering. Het akkoord wordt gehomologeerd.

Juridisch advies omtrent de WHOA

Dreigt uw onderneming failliet te gaan? Of heeft uw debiteur een akkoord aangeboden en kan u zich niet vinden in dat voorstel? Zou u juist graag zien dat uw debiteur een akkoord gaat voorbereiden? Iedere advocaat van onze sectie faillissementsrecht kan u juridisch advies geven over de te nemen stappen en zo nodig juridische bijstand verlenen bij de procedure van de WHOA. Neem gerust contact met ons op voor juridische hulp. Onder het genot van een kopje koffie op ons kantoor in Breda bespreken we graag met u de oplossingen.

Pin It on Pinterest

Share This