U heeft een werknemer die al twee jaar ziek thuis zit. Dit is een vervelende situatie voor beide partijen. Het ziet er ook niet naar uit dat de werknemer nog (binnen aanzienlijke tijd) terug zal keren op uw werkvloer. U heeft dan de keuze om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Mocht u de arbeidsovereenkomst vervolgens beëindigen, moet u wel een transitievergoeding aan uw zieke werknemer betalen. Daarom maken veel werkgevers de keuze om de zieke werknemer maar in dienst te houden, zonder betaling van loon. Dit noemen we een ‘slapend  dienstverband’.

 

Compensatieregeling als oplossing voor slapend dienstverband?

De betaling van transitievergoeding is voor veel werkgevers een drempel om niet daadwerkelijk tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer over te gaan. Door de komst van de wet compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020 wordt deze drempel mogelijk weggenomen. Het goede nieuws is dat ook oude gevallen onder de regeling vallen: de wet ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit is het moment dat de transitievergoeding werd geïntroduceerd. Dit betekent dat u als werkgever vanaf 1 april 2020 ook een compensatie kunt aanvragen voor de door u betaalde transitievergoedingen in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020.

Wanneer komt u voor compensatie in aanmerking?

U komt als werkgever niet altijd in aanmerking voor een compensatie van de transitievergoeding. Of u in aanmerking komt, wordt beslist door het UWV. Van een compensatie kan alleen sprake zijn in het geval dat u als werkgever een arbeidsovereenkomst heeft beëindigd met een werknemer die op dat moment 104 weken (2 jaar) ziek was (en geen zicht was op herstel binnen 26 weken). Dit is de  beëindiging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor een dergelijke beëindiging heeft u toestemming nodig van het UWV.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op compensatie en zo ja, wat de hoogte hiervan is, moet het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

 • er is sprake geweest van een arbeidsovereenkomst;
 • duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat u een transitievergoeding heeft betaald aan de zieke werknemer;
 • wat de berekening van de hoogte van de transitievergoeding is geweest;
 • hoe hoog uw kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Tip tot de inwerkingtreding op 1 april 2020: bewaar alle documenten die zien op het einde van de arbeidsovereenkomst en de reden van deze beëindiging. Bewaar ook de berekening en betaling van de transitievergoeding. In dit soort situaties geldt dat u nooit genoeg stukken kunt bewaren!

Over welke periode geldt de compensatie?

De periode waarin u voor een compensatie in aanmerking kunt komen wordt berekend tot het moment dat uw werknemer 104 weken ziek was. U draait dus zelf voor de transitievergoeding op na 104 weken ziekte. U dient hier dus rekening mee te houden als u besluit uw zieke werknemer langer dan 104 weken in dienst te houden!

Hoe vraagt u de compensatie aan?

Zoals hiervoor al is aangegeven beslist het UWV op de compensatie. U vraagt de compensatie voor de transitievergoeding dan ook aan bij het UWV door middel van een formulier (dit formulier is nu nog niet beschikbaar). Uit dit formulier volgt ook welke gegevens het UWV precies nodig heeft bij de aanvraag om de hiervoor genoemde punten vast te kunnen stellen. Deze gegevens zijn op dit moment nog niet bekend.

Het UWV geeft nu al wel als tip mee om alle personeels- en financiële documenten ten aanzien van de betreffende werknemer te bewaren. Er zullen in ieder geval geen medische gegevens worden opgevraagd waaruit de aard van de ziekte blijkt.

Welke gegevens moet u als werkgever bewaren?

Gezien de punten waar het UWV in de aanvraag over moet beslissen, kan in ieder geval al wel worden vastgesteld dat het UWV gegevens nodig heeft die zien op het dienstverband, het einde van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding. Dit zullen onder meer de volgende documenten zijn:

Gegevens die zien op het (einde van) het dienstverband:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • de ontslagvergunning van het UWV;
 • beschikt u niet over een ontslagvergunning van het UWV? Dan de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • is sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden? Dan bewaart u de beëindigingsovereenkomst;
 • is de arbeidsovereenkomst niet opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV? Dan moet u als werkgever een verklaring opstellen waaruit blijkt dat (1) de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, (2) de periode waarin de werknemer ziek was en (3) de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • loonstroken van de periode tijdens ziekte, zodat kan worden vastgesteld wat u aan loon heeft betaald gedurende die periode.

Gegevens die zien op betaling van transitievergoeding:

 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de (totale) transitievergoeding. Heeft u de transitievergoeding in termijnen betaald? Dan moeten alle betalingsbewijzen worden overgelegd.
Termijnen voor aanvraag en beslissing compensatie

Voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding gelden verschillende termijnen. Van belang is in ieder geval dat onderscheid wordt gemaakt tussen oude gevallen (dit zijn de aanvragen van compensatie over de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020) en nieuwe gevallen (aanvragen van compensatie voor gevallen vanaf 1 april 2020).

De termijn waarbinnen een aanvraag van compensatie transitievergoeding moet worden ingediend is als volgt:

 • voor oude gevallen: binnen 6 maanden na moment inwerkingtreding nieuwe wet (1 april 2020);
 • voor nieuwe gevallen: binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding.

Vervolgens beslist het UWV binnen 8 weken na indiening van een (volledige) aanvraag. Let wel dat dus sprake moet zijn van een volledige aanvraag. Ontbreken er gegevens of documenten? Dan krijgt u 14 dagen (in de nieuwe gevallen) of 28 dagen (in oude gevallen) gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen.

Heeft u nog mogelijkheden als uw aanvraag wordt geweigerd?

Jazeker! Op de aanvraag compensatie transitievergoeding en de beslissing hierop van het UWV is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat u binnen 6 weken bezwaar en beroep kunt indienen tegen een beslissing van het UWV. Wel zal per geval moeten worden beoordeeld of het instellen van bezwaar of beroep zinvol is.

 

Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Lees dan ook deze blog over verschuldigdheid van een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bent u benieuwd naar meer informatie over de compensatieregeling transitievergoeding? Kijk dan hieronder voor handige links:

 

Wilt u meer weten over de compensatieregeling? Of heeft u een andere vraag op het gebied van Arbeidsrecht? Wij helpen u graag verder! Voor uw vragen kunt u contact opnemen met Janneke Klompmakers.

Pin It on Pinterest

Share This